شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 10مهر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 5398.3 واحد کاهش به 139986.3 شاخص بازار دوم با 14002.9 واحد کاهش به 368725.2 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 7220.8 واحد ( منفی 3.69 درصد ) در 188259.4 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 75.4 واحدی در 2165.5 به کار خود پایان داد.

وبملت و وامید با تاثیر به ترتیب مثبت 275 و 70 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و تاپیکو با تاثیر به ترتیب منفی 625 و 523 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

بمپنا و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 9.4 و 1.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 24.7  و 13.9 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 5.285 میلیارد معامله معادل 14578 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 767 میلیون معامله معادل 7132 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و شپنا با ارزش به ترتیب حدود 2681 و 1048 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وسینا با حجم به ترتیب حدود 2.237 میلیارد و 356.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه معاملات حدود 155 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 44 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 32.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. وتوکا معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. کاوه و فباهنر معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.6 ثبت کردند. فنوال و ارفع معاملات به ترتیب حدود 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 4.6 ثبت کردند. فاسمین معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. هرمز و فولای به ترتیب معاملات حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.4 ثبت کردند. فخوز و فسرب معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند. فایرا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. ذوب متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پارسان معاملات حدود 50 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 ثبت کرد. شپترو و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 16 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 9.6 ثبت کردند. جم، پارس و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 9.5، 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3، 4.8 و 4.4 ثبت کردند. کرماشا و خراسان معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند. شوینده و شیراز معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 3.7 ثبت کردند. زاگرس و پترول معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند. شاراک و شیران معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 4.7 ثبت کردند. فارس متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 46.5 و 41 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 3.2 ثبت کردند. خپارس معاملات حدود 20.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد. خاذین و ورنا معاملات به ترتیب حدود 13 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 4.3 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. خگستر و خدیزل معاملات  به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 1.8 ثبت کردند. خشرق و خکار معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کردند. خکمک و خمهر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4 ثبت کردند. خرینگ معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. خاهن و خزر معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند.  خچرخش و خریخت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 4.3 ثبت کردند. خودرو و ختوقا متوقف هستند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 2.237 میلیارد سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 356.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 294 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. دی معاملات حدود 187 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 137.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 10.2 ثبت کرد. وکار معاملات حدود 30.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد.  ونوین معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 102.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. وخاور و وپارس معاملات به ترتیب حدود 39 و 36 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 4.5 ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر، وپاسار و سمایه متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثفارس معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. آ.س.پ معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. ثشاهد و ثتران معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کردند. ثنوسا و ثپردیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 4.7 ثبت کردند. ثاژن، وساخت و ثاخت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5، 4.6 و 2.2 ثبت کردند. وتوس معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد. ثرود، ثمسکن، ثغرب و کرمان متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 24 و 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 3.9 ثبت کردند. وسپه معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد.  وصنعت و پردیس معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 4 ثبت کردند. وتوسم معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. وآتی و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 5 ثبت کردند. ونیکی و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 4.3 ثبت کردند. وگستر و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 4 ثبت کردند. وبیمه معاملات حدود 13میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 8.1 ثبت کرد. سرچشمه معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وصنا معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وتوصا و گوهران متوقف هستند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 110 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.1 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 70.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. شبندر و شبریز معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 9.7 و 4.9 ثبت کردند. شاوان و ونفت  معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی9.7 و 4.5 ثبت کردند. شرانل معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. شنفت معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 7 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

ومعادن معاملات حدود 127.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد.

وامید معاملات حدود 122.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد.

کگل معاملات حدود 56.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:88

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |