شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 11 مهر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 1647 واحد کاهش به 138339.2 شاخص بازار دوم با 7021.2 واحد کاهش به 361703.8 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 2700.2 واحد ( منفی 1.43 درصد ) در 185559.2 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 51.5 واحدی در 2114.7 به کار خود پایان داد.

کگل و جم با تاثیر به ترتیب مثبت 234 و 190 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فملی و تاپیکو با تاثیر به ترتیب منفی 311 و 211 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

شاوان و سرچشمه با تاثیر به ترتیب مثبت 1.2 و 0.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. مارون و هرمز با تاثیر به ترتیب منفی 18.4 و 6.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 5.718 میلیارد معامله معادل 18055 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.295 میلیارد معامله معادل 7813 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 2355 و 980 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وبملت و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 978.5  و 787 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فملی معاملات حدود 121.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. فولاد معاملات حدود 87.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد. کاوه و میدکو معاملات به ترتیب حدود 34 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 2.1 ثبت کردند. فاسمین و فخوز معاملات به ترتیب حدود 22.5 و 20.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 4.8 ثبت کردند. فباهنر و هرمز معاملان به ترتیب معاملات حدود 15 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 4.8 ثبت کردند. فایرا و ارفع معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 4.7 ثبت کردند. فسرب و وتوکا معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 12.8 و 5 ثبت کردند. فلوله معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. فولای و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 2.3 ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد.  ذوب متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 303.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. پترول معاملات حدود 107 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 53 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. شغدیر و شیراز معاملات به ترتیب حدود 26 و 21.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 3.6 ثبت کردند. شوینده معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. پارس و شپاکسا معاملات به ترتیب حدود 12 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 1.8 ثبت کردند. شفارس معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. کرماشا و شاراک معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 5 ثبت کردند. وپترو و شکربن معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 9.7 و 5.4 ثبت کردند. شپترو و شیران معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند. زاگرس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد.  شپاس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. جم معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. شپدیس معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. فارس متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 233.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 173.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد.  خپارس و خاذین معاملات حدود 40.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 0.5 ثبت کردند. خودرو معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 9.6 ثبت کرد. خبهمن معاملات حدود 28.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. خکمک معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 ثبت کرد. خگستر و ورنا معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 4.9 ثبت کردند. خمحرکه معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. خمهر، خرینگ و خریخت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند.  ختوقا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 9.4 ثبت کرد. خشرق، خچرخش و خاهن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 987.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 787 سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. دی و وسینا معاملات به ترتیب حدود 121.5 و 103.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 و 1.6 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 47 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. وکار و ونوین معاملات به ترتیب حدود 18 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 8.1 ثبت کردند. وبصادر معاملات حدود 170 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 48.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر، وپاسار و سمایه متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وساخت معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. ثفارس معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. آ.س.پ معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. ثپردیس و ثنوسا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند.  ثشرق و ثتران معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند. ثشاهد معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد.  ثرود، ثمسکن، ثغرب و کرمان متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 167 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. وساپا و وسپه معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 4.8 ثبت کردند. وسکاب و پردیس معاملات به ترتیب حدود 25 و 23.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 4.1 ثبت کردند. وصنعت معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. گوهران و وبیمه معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 6.6 و 0.8 ثبت کردند.  وسبحان و ونیکی معاملات به ترتیب حدود 6 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 1.3 ثبت کردند. وآتی، وصنا و وتوسم معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5، 4.5 و 3 ثبت کردند. سرچشمه معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وتوصا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 61 و 53.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 1.3 ثبت کرد. شنفت معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.  شاوان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. شپاس و شسپا معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 4.3 ثبت کردند. ونفت و شرانل معاملات به ترتیب حدود 7 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی5 و 4.7 ثبت کردند. شبهرن و شراز معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 3.4 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 60.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

وغدیر معاملات حدود 131.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد.

وصندوق معاملات حدود 83 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 74 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 6 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:78

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |