شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 14 مهر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 955.5 واحد کاهش به 137383.7 شاخص بازار دوم با 3562.8 واحد کاهش به 358141.3 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 1474 واحد ( منفی 0.79 درصد ) در 184085.2 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 5.4 واحدی در 2109.4 به کار خود پایان داد.

وامید و شپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 159 و 158 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و فملی با تاثیر به ترتیب منفی 283 و 214 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و میدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 5.7 و 4.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. دماوند و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 5.5 و 4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 6.101 میلیارد معامله معادل 18682 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.672 میلیارد معامله معادل 10081 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 1463 و 1395 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبملت با حجم به ترتیب حدود 1.11 میلیارد و 602 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد معاملات حدود 127.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 83.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.1 ثبت کرد. فنوال معاملات حدود 41 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. کاوه و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 30.5 و 27.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 1.2 ثبت کردند. فولاژ و فخوز معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 1.1 ثبت کردند. هرمز معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد. فاسمین و فباهنر معاملات معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 0.6 ثبت کردند. ارفع و فلوله معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 2.5 ثبت کردند. فسرب و فولای معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.9 و 0.5 ثبت کردند. فایرا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. ذوب معاملات حدود 73 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 43.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 202.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 75.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 28 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. وپترو و شیران معاملات به ترتیب حدود 15 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 3.4 ثبت کردند. شپترو معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. پارس و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 8 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 4 ثبت کردند. شپارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد. جم و خراسان معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 0.6 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 71.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. شیراز معاملات حدود 23.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد. شغدیر معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. شفارس و شپدیس معاملات به ترتیب حدود 7 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 2.3 ثبت کردند. کرماشا و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 1.4 ثبت کردند.  شکربن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. فارس متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خزامیا و خساپا معاملات به ترتیب حدود 117 و 115.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 1.6 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 59.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد.  خبهمن معاملات حدود 41.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. خودرو و ورنا معاملات به ترتیب حدود 22.5 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1 ثبت کردند. خکار و خگستر معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 1.6 ثبت کردند. ختوقا و خشرق معاملات به ترتیب حدود 8 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 3.9 ثبت کردند. خزر، خچرخش و خمهر معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8، 2.9 و 2.2 ثبت کردند.  خریخت و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 2.9 ثبت کردند. خرینگ و خاهن معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 1.7 ثبت کردند. خاذین معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. خکمک معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 1.11 میلیارد سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 602 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 195 سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. دی و وپست معاملات به ترتیب حدود 103.5 و 85 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 1 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. وکار معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. ونوین معاملات حدود 15.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 147.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر، وپاسار و سمایه متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثتران معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.1 ثبت کرد. ثاژن و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 7 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 1.1 ثبت کردند. ثشاهد معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد.  ثفارس، ثپردیس و آ.س.پ معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7، 2.8 و 0.3 ثبت کردند. ثاباد و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 3.6 ثبت کردند. ثمسکن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5.7 ثبت کرد. ثالوند، ثباغ و ثاخت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9، 4.7 و 1.9 ثبت کردند. وتوس و وساخت معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 6.4 و 0.9 ثبت کردند. ثرود ، ثغرب و کرمان متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 385.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 64 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.1 ثبت کرد. پردیس و وسپه معاملات به ترتیب حدود 26 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.9 و 3 ثبت کردند. وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 20.5 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 2.8 ثبت کردند. وسکاب و وگستر معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.8 ثبت کردند.  اعتلا و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 2.8 ثبت کردند. وبهمن، گوهران، وسبحان و ونیکی معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3، 4.1، 1.6 و 0.6 ثبت کردند.  وبیمه معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.3 ثبت کرد. سرچشمه معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 135.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد. و شبندر معاملات حدود 70.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 58 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. شاوان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. شنفت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. شپاس معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. شسپا و شرانل معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.3 ثبت کردند. شبهرن و شراز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 1.2 ثبت کردند.

سایرگروه ها:

وامید معاملات حدود 122 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 108 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد.

رمپنا معاملات حدود 87.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:92

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |