شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 15 مهر1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز یک شنبه ، شاخص بازار اول با 5228.3 واحد کاهش به 132155.4 شاخص بازار دوم با 17280.7 واحد کاهش به 340860.7 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 7665.7 واحد ( منفی 4.16 درصد ) در 176419.5 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 89 واحدی در 2020.3 به کار خود پایان داد.

شنفت و سپ با تاثیر به ترتیب مثبت 21.5 و 20.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و فولاد با تاثیر به ترتیب منفی 1233 و 521 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

حسیر و تاپکیش با تاثیر به ترتیب مثبت 0.11 و 0.1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 17.7 و 12.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 4.451 میلیارد معامله معادل 17344 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.009 میلیارد معامله معادل 4588 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فولاد و شپنا با ارزش به ترتیب حدود 1780 و 1591 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبملت با حجم به ترتیب حدود 644.5 و 458 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد معاملات حدود 310.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 166.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 ثبت کرد. ذوب معاملات حدود 44.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. فخوز معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. کاوه و فنوال معاملات به ترتیب حدود 21.5 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 2.8 ثبت کردند. میکو و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 17.5 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.9 ثبت کردند. هرمز معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. فباهنر معاملات معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. فسرب و فولای معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 5 ثبت کردند. ارفع متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 155 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. پترول معاملات حدود 56 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. شیراز و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 3.9ثبت کردند. شوینده و پارس معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 4 ثبت کردند. فارس معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 9.7 ثبت کرد. شپدیس و شاراک معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 5 ثبت کردند. شفارس و زاگرس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.6 ثبت کردند. کرماشا و جم معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 3.2 ثبت کردند.  

درخودرویی ها:

در این گروه خزامیا معاملات حدود 85.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. خاذین و خساپا معاملات به ترتیب حدود 32 و 28.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 4.9 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. خکار و خودرو معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 4.5 ثبت کردند. ورنا و خکمک معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 4.9 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 644.5 سهمی خود را در درصد منفی 3.5 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 458 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 155 سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 85 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. وکار و وپارس معاملات به ترتیب حدود 16 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.5 ثبت کردند. ونوین معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. دی معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 8.9 ثبت کرد. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر، وپاسار و سمایه متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثشاهد معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. وتوس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. آ.س.پ و ثپردیس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند. ثمسکن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. ثفارس و ثتران معاملات حدود 0.8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کردند. ثرود و کرمان متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 201.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. سرچشمه معاملات حدود 53 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 44.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. وصنعت و پردیس معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.9 ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. گوهران معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد.  وسکاب و ونیکی معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 4.7 ثبت کردند. وتوسم و واتی معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 3.4 ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 160 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.1 ثبت کرد. شبندر و شتران معاملات به ترتیب حدود 88.5 و 74 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 4.2 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 28 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. شاوان معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. شراز و شسپا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 3.8 ثبت کردند. شپاس و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند. شنفت معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

وغدیر معاملات حدود 105 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد.

ومعادن معاملات حدود 92.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد.

وامید معاملات حدود 91 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:85

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |