شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 16 مهر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 142.7 واحد افزایش به 132298 شاخص بازار دوم با 7510.5 واحد کاهش به 333350.2 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 1233.9 واحد ( منفی 0.7 درصد ) در 175185.5 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 40.2 واحدی در 1980.5 به کار خود پایان داد.

فولاد و کگل با تاثیر به ترتیب مثبت 263 و 195 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و جم با تاثیر به ترتیب منفی 436 و 144 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و بپاس با تاثیر به ترتیب مثبت 6.7 و 0.2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و هرمز با تاثیر به ترتیب منفی 11.2 و 5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 3.254 میلیارد معامله معادل 11871 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.079 میلیارد معامله معادل 4410 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به شپنا و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 898 و 831 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وبملت و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 396 و 295 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد معاملات حدود 113 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 59 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. فخوز معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد. کاوه و هرمز معاملات به ترتیب حدود 23.5 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 و 4.5 ثبت کردند. میدکو معاملات حدود 15.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. ذوب و فنوال معاملات به ترتیب حدود 14 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 0.9 ثبت کردند. فباهنر و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 6 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 5 ثبت کردند. فسرب و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 5 ثبت کردند. ارفع متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 193 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. شاراک و پترول معاملات به ترتیب حدود 42 و 40.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 7.6 و 4.7 ثبت کردند. فارس و پارسان معاملات به ترتیب حدود 29.5 و 25 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 2.2 ثبت کردند. شپدیس و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 15.5 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 2.4 ثبت کردند. شپترو معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 9.5 ثبت کرد. شیراز و پارس معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.3 ثبت کردند. شیران معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. جم و کرماشا معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 2.6 ثبت کردند. خراسان معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد. شوینده معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. زاگرس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 ثبت کرد.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 265 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 40 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. خاذین معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. خبهمن و خودرو معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 5 ثبت کردند. ورنا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 369 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.9 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 295 سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 139 سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. دی معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. وخاور و وسینا معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 4.9 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد. وپست و ونوین معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 3.8 ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر، وپاسار و سمایه متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وتوس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. ثاژن و ثتران معاملات حدود 0.6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 7.8 و 4.9 ثبت کردند. ثنوسا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. ثرود و کرمان متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 24.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. وسکاب معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. وساپا و وسبحان معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 4.8 ثبت کردند. سدبیر و پردیس معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کردند. گوهران و واتی معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 5 ثبت کردند. وتوسم معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. وبهمن و سرچشمه معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 2 ثبت کردند. وسپه معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 88 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 44.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 38.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. شپاس و شاوان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 1.3 ثبت کردند. شرانل معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. شسپا و شراز معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.4 و 1.8 ثبت کردند.

سایرگروه ها:

ومعادن معاملات حدود 78.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد.

سمگا معاملات حدود 65.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 12 ثبت کرد.

کگل معاملات حدود 59 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:72

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |