شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 17 مهر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 4478.7 واحد افزایش به 136776.6 شاخص بازار دوم با 9800.5 واحد افزایش به 343150.6 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 5662.2 واحد ( مثبت 3.23 درصد ) در 180847.6 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 49.5 واحدی در 2030.9 به کار خود پایان داد.

فولاد و فارس با تاثیر به ترتیب مثبت 542 و 515 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. خودرو و ونوین با تاثیر به ترتیب منفی 34 و 23 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب مثبت 21.5 و 12.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و دماوند با تاثیر به ترتیب منفی 7 و 2 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 5.36 میلیارد معامله معادل 18590 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.879 میلیارد معامله معادل 7099 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 1868 و 70 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 647.5 و 550.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 550.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کرد. وتوکا و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 30 و 25.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 و 4 ثبت کردند. فایرا و فلوله معاملات به ترتیب حدود 15 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 4.4 ثبت کردند. فولاد معاملات حدود 88 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 68.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 32.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. فخوز و کاوه معاملات به ترتیب حدود 18 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 4.7 ثبت کردند. هرمز معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.1 ثبت کرد.  فنوال و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 4.3 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد. فسرب معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. فولای معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ارفع متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 157 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.  پترول معاملات حدود 61.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 36.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 24.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. فارس و شپدیس معاملات به ترتیب حدود 16 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.9 ثبت کردند. شغدیر و شفارس معاملات به ترتیب حدود 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 2.2 ثبت کردند. شیراز و پارس معاملات به ترتیب حدود 7 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.8 ثبت کردند. شوینده معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. زاگرس، کرماشا و جم معاملات به ترتیب حدود 3، 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7، 4.8 و 1.3 ثبت کردند. شیران معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. وپترو معاملات حدود 20 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد.  شپترو و شفارس معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 3.9 ثبت کردند. شکربن معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد.

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس معاملات حدود 184.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد.. ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 56 و 55 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 2.9 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد. ختوقا معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد. خمهر و خشرق معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 10 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کردند. خچرخش معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 ثبت کرد. خرینگ و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 ثبت کردند. خوساز معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی4.3 ثبت کرد. خریخت و خکار معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 2.4 ثبت کردند. خکمک و خاهن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 2.8 ثبت کردند. خزامیا معاملات حدود 137 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد.خاذین و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 34.5 و 30.5 میلیون سهمی خود را در درصدخای به ترتیب مثبت 1.4 و 3.3 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 202.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 647.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 269 سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. دی معاملات حدود 175 سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 20.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. وکار معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. ونوین معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 117.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وسینا، وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر، وپاسار و سمایه متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثاژن معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. ثنوسا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 2 ثبت کردند. ثباغ و ثشاهد معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 2.1 ثبت کردند. وساخت معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. ثشرق و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 4.4 ثبت کردند. آ.س.پ معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. ثپردیس معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد. وتوس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. ثعمرا و کرمان متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 150.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. وسکاب، وصنعت و وسپه معاملات به ترتیب حدود 13.5، 13 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3، 4.5 و 5 ثبت کردند. ونیکی و گوهران معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 3.9 ثبت کردند. وتوسم و وسبحان معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 2.5 ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 31.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. وآتی معاملات حدود 20.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. سرچشمه معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد.  وتوصا و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 1.6 ثبت کردند. وصنا، سدبیر و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 5، 4و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3، 3.6 و 4 ثبت کردند. اعتلا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. پردیس معاملات حدود 20.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 57 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 35 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. شرانل معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. شبریز و شپاس معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 3.7 ثبت کردند. شاوان معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد.  شبهرن و شسپا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 9.9 و 4.7 ثبت کردند. شراز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. ونفت متوقف است.

سایرگروه ها:

ولساپا معاملات حدود 115.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 84 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

فارک معاملات حدود 80.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:116

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |