شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 18 مهر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 102.4 واحد کاهش به 136674.2 شاخص بازار دوم با 1421.7 واحد افزایش به 344572.2 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 168.2 واحد ( مثبت 0.09 درصد ) در 181015.7 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 18.6 واحدی در 2012.5 به کار خود پایان داد.

شپنا و کچاد با تاثیر به ترتیب مثبت 212 و 206 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. رمپنا و اخابر با تاثیر به ترتیب منفی 383 و 94 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و زاگرس با تاثیر به ترتیب مثبت 8.4 و 1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و دماوند با تاثیر به ترتیب منفی 10.2 و 2.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 3.332 میلیارد معامله معادل 13171 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.301 میلیارد معامله معادل 6097 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به شپنا و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 1120 و 462 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و تاپیکو با حجم به ترتیب حدود 409 و 189.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 86.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. فنوال و هرمز معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 0.5 ثبت کردند. وتوکا و فباهنر معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 2.9 ثبت کردند. فولاژ معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. فایرا و فولای معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.7 ثبت کردند. فملی معاملات حدود 40.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 34.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. کاوه و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 10 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 2.4 ثبت کردند. فخوز معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. فسرب معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. فولاد معاملات حدود 56 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ارفع متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 189.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. فارس و پارسان معاملات به ترتیب حدود 15.5 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.9 و 3 ثبت کردند. شپدیس معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. شوینده و پارس معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 و 2.6 ثبت کردند. زاگرس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. پترول معاملات حدود 44 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 29.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. شپترو و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 0.6 ثبت کردند. شیراز معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد.  شیران و وپترو معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.3 ثبت کردند. شفارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد. شکربن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. جم و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 96 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد.. خزامیا معاملات حدود 79.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.1 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 34.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. خبهمن و خاذین معاملات به ترتیب حدود 16 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.8 ثبت کردند. خودرو و خمهر معاملات به ترتیب حدود 11.5 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 5 ثبت کردند. ورنا معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. خریخت و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 9.6 و 4.5 ثبت کردند. خگستر و خوساز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 3.3 ثبت کردند. خرینگ معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 409 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 137.5 سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. دی و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 54 و 52 سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کردند. وخاور و وپست معاملات به ترتیب حدود 11.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 5 ثبت کردند. ونوین و وپارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 1.7 ثبت کردند. وسینا، وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر، وپاسار و سمایه متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثاژن معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. ثفارس معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. ثتران معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. ثشرق و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 5 ثبت کردند. ثنوسا و ثباغ معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 2 ثبت کردند. ثشاهد معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد. ثرود و کرمان متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 127 و 115 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 8.8 ثبت کردند. پردیس معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. وسکاب و واتی معاملات به ترتیب حدود 6 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.6 ثبت کردند. وسبحان، وبیمه و وصنعت معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4، 2.9 و 2.2 ثبت کردند. سدبیر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 ثبت کرد. وصنا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.5 ثبت کرد. گوهران و سرچشمه معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 2 ثبت کردند. ونیکی و وگستر معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 5 ثبت کردند. وسپه معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. وتوصا معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 ثبت کرد. وتوسم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 101 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد. شبندر و شتران معاملات به ترتیب حدود 31.5 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 1.3 ثبت کردند. ونفت معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد. شبهرن و شسپا معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 2 ثبت کردند. شرانل معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد.  شپاس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.9 ثبت کرد. شاوان معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ونفت متوقف است.

سایرگروه ها:

نوین معاملات حدود 64.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد.

سمگا معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد.

کچاد معاملات حدود 38.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:121

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |