شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 6 آبان 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز یک شنبه شاخص بازار اول با 1308.4 واحد افزایش به 133774.7 و شاخص بازار دوم با 3582 واحد افزایش به 356395.5 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1783.9 واحدی( مثبت 1 درصد) در مقدار 180625.2 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 4.6 واحدی در مقدار 2013.4  به کار خود پایان داد.

فارس و ومعادن با تاثیر به ترتیب مثبت 421 و 161 واحدی بیشترین اثر مثبت را  بر  شاخص کل گذاشتند. شتران و مبین با تاثیر به ترتیب منفی  109 و 73 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و زاگرس با تاثیر به ترتیب مثبت 7.7 و 1.9 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. ذوب و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 7.2 و 5.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.121 میلیارد معامله معادل 6157 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 571 میلیون معامله معادل 4182 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به شپنا و شاراک  با ارزش به ترتیب حدود 544 و 355 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبملت با حجم به ترتیب حدود 125 و  115.5 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فملی معاملات حدود 40.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 15.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 تجربه کرد. کاوه و فخوز معاملات حدود 7.5 و 6 میلیون سهمی خود رادر درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 2.8 ثبت کردند. فایرا و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون  سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 4 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 4 ثبت کرد. فنوال و وتوکا معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 3.1 ثبت کردند. فاسمین معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. ذوب و ارفع معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خودرادردرصدهای به ترتیب منفی 5 و 1 ثبت کردند. فسرب معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. فولاژ، هرمز و فولای معاملات به ترتیب حدود 38، 19 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قل خود ثبت کردند. فلوله متوقف است.

 

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو معاملات حدود 74.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 67.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. پترول و فارس معاملات به ترتیب های حدود 17.5 و 15.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 0.3 و 3.4 ثبت کردند. پارسان معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را دردرصد مثبت 1.9 ثبت کرد. وپترو و پارس معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 1.3 ثبت کردند. شخارک و شپدیس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 1.7 ثبت کردند. شپارس و شیراز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 0.5 ثبت کردند. شوینده معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. شکربن و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 0.6 ثبت کردند. شیران معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. کرماشا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. شغدیر معاملات 12 میلیون سهمی خود را به قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه خودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 101.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب  حدود 39 و 36.5 میلیون  سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 3 ثبت کردند. خودرو و خاذین معاملات به ترتیب حدود 25.5 و 22.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 1.6 ثبت کردند. خبهمن و ورنا معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 16 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب حدود مثبت 2.6 و 2.2 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. ختوقا، خمهر و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 5.5، 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4، 2.6 و 1.2 ثبت کردند. خرینگ، خشرق و خکار معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5، 4.2 و 1.7 ثبت کردند. خکمک، خمحرکه و خاهن معاملات به ترتیب حدود 2.5، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3، 3 و 2.6 ثبت کردند. خمحور معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. خریخت معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. خزر متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبملت به ترتیب معاملات حدود 125 و 115.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 1.5 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 23 میلیون سهمی خو د را در در صد مثبت 1.7 ثبت کرد. وخاور و وپارس معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 0.8 ثبت کردند. وسینا معاملات حدود 25.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. وکار و وپست معاملات به ترتیب حدود 11 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 1 ثبت کردند. ونوین معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. وپاسار، وگردش، دی، وانصار، حکمت و وکوثرمتوقف می باشند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثتران و ثمسکن معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 1.9 ثبت کردند. ثشاهد و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 0.8 ثبت کردند. ثاژن ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 4.9 ثبت کردند. ثپردیس، ثاباد، ثباغ و ثفارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7، 1.4، 1 و 0.9 ثبت کردند. ثالوند و ثغرب معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 2.6 ثبت کردند. ثاخت معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. وتوس و ثرود معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 0.9 ثبت کرد. آ.س.پ متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 45میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 24.5 میلیون سهمی خو د را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وصنعت و وآتی  معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4 میلیون سهمی خود را در حدود درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 2.6 ثبت کردند. وسکاب و پردیس معاملات به ترتیب حدود 2.5 میلیون سهمی خو درا در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 1.6 ثبت کردند. وبهمن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. سرچشمه معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 کرد. ونیکی معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وگستر، وتوسم و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 6، 2 و 2 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 57.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در حدود درصد منفی 2.5 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد. شاوان و شبریز  معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود در صدهای به ترتیب منفی 4.4 و 1 ثبت کردند. شراز و شبهرن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 3.5 ثبت کردند. شسپا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت1.1 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

 

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 106 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 39.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 تجربه کرد.

سمگا معاملات حدود 33  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 8.2 ثبت کرد.

 

 


تعداد بازدید ها:85

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |