شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 7 آبان 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 2002.2 واحد افزایش به 135778.8 شاخص بازار دوم با 4716.5 واحد افزایش به 361112 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 2592.3 واحد ( مثبت 1.44 درصد ) در 183219.2 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 26.9 واحدی در 2040.3 به کار خود پایان داد.

فارس و وامید با تاثیر به ترتیب مثبت 298 و 165 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. جم و فخوز با تاثیر به ترتیب منفی 77 و 74 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و ذوب با تاثیر به ترتیب مثبت 7.7 و 7 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. زاگرس و شاوان با تاثیر به ترتیب منفی 3.7 و 1.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.035 میلیارد معامله معادل 2479 ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 942 میلیون معامله معادل 4146 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به  وبملت و ذوب با ارزش به ترتیب حدود 476 و 387 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وبملت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 184 و 162 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 162 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5.1 ثبت کرد. فولاد معاملات حدود 31 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. میدکو و هرمز معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 0.3 ثبت کردند. کاوه معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. وتوکا و فایرا معاملات به ترتیب حدود 7 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 4.9 ثبت کردند. فاسمین و ارفع معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 1.2 ثبت کردند. فولاژ و فولای معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 3.7 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. فخوز معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. فملی و فنوال معاملات به ترتیب حدود 23 و 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. فلوله متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 32.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. شغدیر و پترول معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 17.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 0.9 ثبت کردند. پارسان معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. شپترو و فارس معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 2.3 ثبت کردند. شیران معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. شپارس، شخارک و پارس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2، 2 و 1 ثبت کردند. کرماشا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شوینده و شپدیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 1.9 ثبت کردند. وپترو معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. زاگرس و جم معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.6 ثبت کردند. شیراز معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روزکاری قبل خود ثبت کرد.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 98 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 64 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 55 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. خبهمن و خودرو معاملات به ترتیب حدود 22 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4 ثبت کردند. ورنا معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد.  خاذین و خگستر معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.7 ثبت کردند. خریخت و خمهر معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.2 ثبت کردند. خشرق، خمحرکه، ختوقا و خکار معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8، 3.9، 3.7 و 3.6 ثبت کردند. خچرخش و خرینگ معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.8 ثبت کردند. خکمک و خاهن معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 4.3 ثبت کردند. خریخت متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 184 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 86.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 51.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. وپارس، وبصادر و وپست معاملات به ترتیب حدود 32، 31 و 30.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9، 4.7 و 4.8 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. وکار و ونوین معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 1.4 ثبت کردند. دی، وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. ثتران و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 0.9 ثبت کردند. ثاخت و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 3.7 ثبت کردند. کرمان معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. ثشاهد و ثشرق معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 6.1 و 4.8 ثبت کردند. ثپردیس، ثاباد و ثباغ معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1، 3.1 و 2.7 ثبت کردند. ثاژن و وساخت معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.6 ثبت کردند. ثغرب و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1.4 ثبت کردند. آ.س.پ متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 41.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. وخارزم و وسپه معاملات به ترتیب حدود 23.5 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 0.6 ثبت کردند. وصنعت معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. وسکاب و واتی معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کردند. وگستر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. وصنا، ونیکی و پردیس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5، 3.4 و 3.3 ثبت کردند. گوهران و وبهمن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 1.1 ثبت کردند. سرچشمه معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. وبیمه معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. وتوسم متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 24.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3ثبت کرد. ونفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 1 ثبت کردند. شرانل و شسپا معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 1.5 ثبت کردند. شتران معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. شاوان معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 78 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 72.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد.

خکرمان معاملات حدود 50 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 10.8 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:79

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |