شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 9 آبان 1397


درپایان جلسه معاملاتی امروز چهار شنبه شاخص بازار اول با 586  واحد افزایش به 136365  و شاخص بازار دوم با 2021  واحد کاهش به 359090 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش147 واحدی( مثبت0.08) در مقدار 183367 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش22 واحدی در مقدار 2018  به کار خود پایان داد.

وامید و وبملت با تاثیر به ترتیب مثبت 168  و 165 واحدی بیشترین اثر مثبت را  بر  شاخص کل گذاشتند.  شپنا و پارس  با تاثیر به ترتیب منفی  190 و  185  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و دماوند  با تاثیر به ترتیب مثبت 5.6 و 1.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. میدکو و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 10.6 و 9.4  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.289 میلیارد معامله معادل 5595 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.129 میلیارد معامله معادل 4474 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و شپنا  با ارزش به ترتیب حدود 713 و 347 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وبملت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 262 و  204 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 84 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد. وتوکا معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 تجربه کرد. فولای  معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد  مثبت 4تجربه کرد.فباهنر ، فسرب، فایرا وفلوله معاملات به ترتیب حدود3، 1، 3و2میلیون  سهمی خود را در درصد های به ترتیب  مثبت 2.9، 2.7، 2 و1.8 ثبت کردند.  فملی ومیدکو معاملات به ترتیب حدود29.5 و23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2و 4.8  ثبت کردند.. فنوال معاملات حدود11میلیون سهمی خود را دردرصد منفی 4ثبت کرد. فخوز معاملات حدود 5میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. فاسمین و ارفع معاملات به ترتیب حدود3.6 و3میلیون سهمی خود را در درصدمنفی 1 ثبت کردند.فولاد، کاوه وفولاژمعاملات به ترتیب 37، 7 و3.5 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل  خود ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

در این گروه پارسان  معاملات حدود 15 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شغدیر معاملات حدود11میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. وپترو معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. تاپیکو معاملات حدود 43میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد.شاراک و پترول  معاملات به ترتیب حدود22و 16.7 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 1 ثبت کردند. پارس و شپارس معاملات  به ترتیب حدود 4.5 و 2.8 میلیون سهمی خود را در در صد های به ترتیب منفی 2.7 و 1 ثبت کردند. شیران معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد.شیراز وزاگرس معاملات به ترتیب حدود2و 1ومیلیون سهمی خود در در صدهای به ترتیب منفی 1.7 و3 ثبت کردند.فارس معاملات حدود 11میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه خودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 204 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت4.4 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود71 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت3.8 ثبت کرد.خپارس معاملات حدود 46 میلیون سهمی خود را دردرصد مثبت 3.8 ثبت کرد. خودرو معاملات  حدود21.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت4 ثبت کرد.خبهمن  معاملات حدود 19 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. ورنا و خازین  معاملات  حدود به ترتیب حدود 12 و 10 میلیون  سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 3.4 ثبت کردند.خگستر و خزر  معاملات به ترتیب حدود7 و 5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 9 ثبت کردند. ختوقا  معاملات  حدود 4  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت1  ثبت کرد.خرینگ و خکمک  معاملات به ترتیب  حدود2.6 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 3 و 1  ثبت کردند.خریخت و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود3 و 1 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت و وتجارت معاملات به ترتیب  حدود 263 و 203.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 5  ثبت کردند.وسینا و وبصادرمعاملات به ترتیب حدود 47 و 30  میلیون سهمی خو د را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.7 و 5  ثبت کردند.وپارس  و وپست معاملات به ترتیب حدود 23 و 22 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب  مثبت  2 و 4.5 ثبت کردند.وخاور معاملات حدود16  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت  کرد. وکار  معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت  کرد. وپاسار، دی ، وگردش،حکمت ، وانصارو وکوثرمتوقف می باشند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثمسکن   معاملات حدود 14  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. ثعمرا معاملات حدود 9  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. ثباغ ، ثتران ، ثفارس ، وساخت و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 5 ، 4.5 و 4 و 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 ، 4 ، 4.8  ، 4.8 و 4.5 ثبت کردند.ثاژن ، ثشرق و ثاخت  معاملات به ترتیب حدود3.5 ، 3و 3میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1 ، 4.8 و 2.7 ثبت کردند. ثاباد معاملات حدود2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  4.8 ثبت کرد.ثنوسا و ثالوند معاملات حدود 1 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 3 ثبت کردند.ثشاهد و کرمان معاملات به ترتیب حدود 5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  5  ثبت کرد.وساپا  معاملات حدود 35 میلیون سهمی خو د را در درصد مثبت 2 ثبت کرد.

وسپه و وتوصا معاملات به ترتیب  حدود 5  و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 4.8 ثبت کردند.

وتوسم   معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خو د را در درصد مثبت 5.7 ثبت کرد.واتی و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود3.5 و 2.7 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 2 و 1 ثبت کردند. وگستر و وصنعت  معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شرانل معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد.شپنا معاملات حدود 38 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  3.8 ثبت کرد. شتران معاملات حدود15 میلیون سهمی خود را در حدود درصد منفی 3.8  ثبت کرد.شبندر و ونفت   معاملات به ترتیب  حدود 5 و 3  میلیون سهمی خود را در حدود در درصدهای به ترتیب منفی  1 و 1.7 ثبت کردند.  شاوان و شبریز معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 2.7 ثبت کردند

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 94 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4  ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 تجربه کرد.

ولساپا معاملات حدود 42  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت1 ثبت کرد.

 

 

تعداد بازدید ها:82

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |