شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 12 آبان 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 111.4 واحد کاهش به 136254.7 شاخص بازار دوم با 991.8 واحد افزایش به 360082 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 81.2 واحد ( مثبت 0.04 درصد ) در 183448.6 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 9.9 واحدی در 2008.2 به کار خود پایان داد.

فارس و کگل با تاثیر به ترتیب مثبت 132 و 95 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و پارس با تاثیر به ترتیب منفی 189 و 57 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و میدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 3.2 و 1.3 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 3.8 و 3.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.433 میلیارد معامله معادل 7817 ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 878 میلیون معامله معادل 3277 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 421 و 398 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبملت با حجم به ترتیب حدود 358.5 و 145.5  میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 85 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. فنوال معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. میدکو و فولای معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کردند. فخاس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد. فولاد معاملات حدود 56.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. وتوکا معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2ثبت کرد. کاوه و هرمز معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 0.7 ثبت کردند. ارفع معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. فلوله و فاسمین معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 0.8 ثبت کردند. فولاژ معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد. فایرا و فباهر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 1.2 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. فخوز معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. شاراک و پترول معاملات به ترتیب حدود 16.5 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 0.5 ثبت کردند. شپترو معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. شغدیر و وپترو معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.8 ثبت کردند. شپارس، شپدیس و پارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5، 1.2 و 0.8 ثبت کردند. شیراز و کرماشا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 0.5 ثبت کردند. شوینده معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. فارس معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شیران معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. شکربن و جم معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 1.4 ثبت کردند. شفارس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روزکاری قبل خود ثبت کرد.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 119 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 60 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد.  خپارس معاملات حدود 33 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. خودرو و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 2.2 ثبت کردند. خاذین و ورنا معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. خرینگ معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. خریخت، خزر و خمهر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8، 4.7 و 3.8 ثبت کردند. خمحرکه و خشرق معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4 ثبت کردند. خکار و ختوقا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی ثبت کردند. خکار و خاهن معاملات به ترتیب حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 3 ثبت کردند. خاهن و خکمک معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2 و 1.1 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 358.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 145.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 42 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.7 ثبت کرد. وپست و وخاور معاملات به ترتیب حدود 8 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 0.7 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. دی، وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کرد. ثشاهد معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. کرمان، ثعمرا و وساخت معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4، 3.2 و 0.7 ثبت کردند. ثاخت و ثاباد معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.4 ثبت کردند. ثشرق، ثفارس و ثغرب معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2، 3.2 و 1.3 ثبت کردند. ثپردیس و وتوس معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 3 ثبت کردند. ثنوسا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. ثتران و ثاژن معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. آ.س.پ متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کرد. پردیس معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. وآتی و وصنعت معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 0.3 ثبت کردند. وسکاب معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. وبیمه و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 0.7 ثبت کردند. وسپه و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 1.8 ثبت کردند. وتوصا و وگستر معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 2.2 ثبت کردند. وبوعلی معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. وخارزم معاملات حدود 34.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. شنفت و شسپا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 1.2 ثبت کردند. ونفت معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد. شرانل معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد. شبندر و شاوان به ترتیب معاملات حدود 7 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

حفاری معاملات حدود 56 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.

سمگا معاملات حدود 38.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 6.4 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 33 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.5 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:124

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |