شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 13 آبان 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز یک شنبه ، شاخص بازار اول با 449.5 واحد کاهش به 135805.2 شاخص بازار دوم با 771.3 واحد کاهش به 359311.5 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 530.3 واحد ( منفی 0.29 درصد ) در 182918.5 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 23.6 واحدی در 1984.6 به کار خود پایان داد.

کگل و فارس با تاثیر به ترتیب مثبت 94 و 82 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. رمپنا و پارس با تاثیر به ترتیب منفی 42 و 38 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

شرانل و شراز با تاثیر به ترتیب مثبت 1 و 0.9 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 5.8 و 5.7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.127 میلیارد معامله معادل 6057 ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 892 میلیون معامله معادل 4752 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 557 و 444 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبملت با حجم به ترتیب حدود 384 و 204 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 102 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 22 و 20.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 0.4 ثبت کردند. وتوکا و هرمز معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 0.8 ثبت کردند. کاوه و میدکو معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1 ثبت کردند. فاسمین و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 4.5 ثبت کردند. ارفع، فولای و فباهنر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3، 0.7 و 0.5 ثبت کردند. فلوله و فایرا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 4 ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد. فخوز معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 49 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. پارسان و شیران معاملات به ترتیب حدود 10 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.6 و 4.3 ثبت کردند. شغدیر معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. پارس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. وپترو، شیراز و شپارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2، 2 و 1.6 ثبت کردند. شپدیس و جم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.6 ثبت کردند. زاگرس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. پترول معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 ثبت کرد. شوینده معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. فارس و شپترو معاملات به ترتیب حدود 11.5 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 و 1.7 ثبت کردند. شکلر و شفارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.7 ثبت کرد. شپاکسا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد. شکربن متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 192.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 66.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 41 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. خودرو و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 2.6 ثبت کردند. خاذین و ورنا معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 2.5 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. خزر و خریخت معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 3.3 ثبت کردند. ختوقا و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 3 ثبت کردند. خمحرکه و خکار معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کردند. خشرق، خرینگ و خمهر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8، 3.5 و 3.3 ثبت کردند. خکمک معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. خنصیر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 384 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. وبصادر و وسینا معاملات به ترتیب حدود 37 و 29.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 4.3 ثبت کردند. وپست و وپارس معاملات به ترتیب حدود 17 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب 3.8 و 0.9 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 2.4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ونوین، دی، وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه کرمان معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. ثنوسا معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. ثاژن و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 2.5 ثبت کردند. ثاخت و ثشاهد معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 1.7 ثبت کردند. وساخت معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد. ثشرق، وتوس و ثاباد معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4، 3 و 0.7 ثبت کردند. ثغرب، ثامان و ثفارس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2، 1.5 و 0.4 ثبت کردند. ثتران و آ.س.پ متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 31 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد.  وساپا معاملات حدود 28 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. وگستر معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. پردیس، وآتی و وسکاب معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6، 2.3 و 0.9 ثبت کردند. سرچشمه معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. وبیمه و وبهمن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 0.8 ثبت کردند. وسپه معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. وتوصا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. وصنعت و ونیکی متوقف هستند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت معاملات حدود 22.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. شبندر و شرانل معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 و 3.1 ثبت کردند. شبریز و شاوان معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 0.5 ثبت کردند. شپنا معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. شبهرن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

سمگا معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 35 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 تجربه کرد.

حفاری معاملات حدود 31.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:81

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |