شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 14 آبان 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 872.7 واحد افزایش به 136677.9 شاخص بازار دوم با 2674.7 واحد افزایش به 361986.4 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1241 واحد ( مثبت 0.68 درصد ) در 184159.7 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 26.5 واحدی در 2011.8 به کار خود پایان داد.

وبملت و کگل با تاثیر به ترتیب مثبت 110 و 71 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شبهرن و فارس با تاثیر به ترتیب منفی 34 و 21 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و میدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 7.1 و 4.2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. سرچشمه و کپرور با تاثیر به ترتیب منفی 0.3 و 0.2 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.357 میلیارد معامله معادل 7947 ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 694 میلیون معامله معادل 3580 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 690 و 341 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبملت با حجم به ترتیب حدود 285.5 و 245 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 68.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 12.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. فباهنر و فنوال معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 2.9 ثبت کردند. فلوله، فولای و کاوه معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4، 1.8 و 0.9 ثبت کردند. ارفع و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 0.6 ثبت کردند. فملی، فولاد، وتوکا، هرمز، فاسمین، فایرا و فخوز معاملات به ترتیب حدود 35، 27، 6.5، 5.5، 3، 2 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 34 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شاراک و پارسان معاملات به ترتیب حدود 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 0.3 ثبت کردند. پترول و شیران معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 0.4 ثبت کردند. شغدیر معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. وپترو و پارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 0.8 ثبت کردند. شپاکسا و شپارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 1.9 ثبت کردند. شیراز و شتوکا معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 4.9 ثبت کردند. شپترو معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. شپدیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. فارس، کرماشا و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 6.5، 1 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 159 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. خزامیا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 41 و 40.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 4.6 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. خودرو معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. ورنا و خاذین معاملات به ترتیب حدود 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.4 ثبت کردند. خگستر و خزر معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کردند. خریخت و خرینگ معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.5 ثبت کردند. خمهر و خمحرکه معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 2.2 ثبت کردند. خشرق و خکمک معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 3 ثبت کردند. خچرخش و ختوقا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 3.3 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبملت معاملات به ترتیب حدود 285.5 و 245 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 3 ثبت کردند. وبصادر معاملات حدود 88.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. وپارس و وسینا معاملات به ترتیب حدود 32.5 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 2.9 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 18.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.1 ثبت کرد. ونوین معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. وکار معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. دی، وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثمسکن معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. ثپردیس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. ثنوسا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 10 ثبت کرد. وساخت، ثعمرا و ثاژن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8، 1 و 0.5 ثبت کردند. کرمان، وتوس، ثاباد، ثغرب و ثشرق معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8، 3.9، 3، 2.9 و 1.8 ثبت کردند. ثاخت معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. آ.س.پ معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. ثشاهد معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ثتران متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 38 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد.  وساپا معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد. پردیس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. وآتی و وگستر معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 1.8 ثبت کردند. وبیمه و گوهران معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.3 ثبت کردند. سرچشمه معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. وسبحان معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وبهمن، وصنعت و ونیکی متوقف هستند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و ونفت معاملات به ترتیب حدود 10 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 4.7 ثبت کردند. شرانل معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. شبهرن و شبریز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 0.9 ثبت کردند. شپنا معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 56.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد.

سمگا معاملات حدود 45.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 7 تجربه کرد.

وغدیر معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:82

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |