شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 6 آذر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 453.2 واحد افزایش به 123273.4 شاخص بازار دوم با 1900.2 واحد افزایش به 332609.5 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 736.4واحد ( مثبت 0.44 درصد ) در 167200 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 15.6 واحدی در 1816.3 به کار خود پایان داد.

فارس و پارس با تاثیر به ترتیب مثبت 123 و 110 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. جم و شخارک با تاثیر به ترتیب منفی 144 و 49 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت 4.3 و 3 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. خراسان و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 1 و 0.8 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.264 میلیارد معامله معادل 4907 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 591 میلیون معامله معادل 4035 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به کگهر و زاگرس با ارزش به ترتیب حدود 730 و 199 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به  وتجارت و کگهر با حجم به ترتیب حدود 117 و 86 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فملی و فولاد معاملات معاملات به ترتیب حدود 16.5 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.9 ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. وتوکا و کاوه معاملات به ترتیب حدود 5 و4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.7 و 1.3 ثبت کردند. فباهنر و فخوز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 1 ثبت کردند. فولای معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. فایرا معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد. فاسمین و هرمز معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 0.6 ثبت کردند. فلوله معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. فولاژ معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ذوب متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. شغدیر و شاراک معاملات به ترتیب حدود 15 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 4.6 ثبت کردند. شبصیر معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. پترول و فارس معاملات به ترتیب حدود 7 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 و 1 ثبت کردند. وپترو و زاگرس معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 2.3 ثبت کردند. شپترو و شیران معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 2.1 ثبت کردند. شفارس، پارس و شپارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6، 2 و 1 ثبت کردند. شوینده معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. جم و شپدیس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 و 0.8 ثبت کردند. پارسان معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 79 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. خریخت معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد. خبهمن و خودرو معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 1.6 ثبت کردند. خاذین و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 4.4 ثبت کردند. ختوقا و خمهر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.9 و 0.5 ثبت کردند. خپارس معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. ورنا معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. خمحرکه و خرینگ معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 3.2 ثبت کردند. خزر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. خگستر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. خزامیا متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 117 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 43.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. وسینا و وپارس معاملات به ترتیب حدود 6 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 0.4 ثبت کردند. دی معاملات حدود 81.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثعمرا معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد.  ثتران معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.1 ثبت کرد. ثاژن و ثمسکن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 0.9 ثبت کردند. ثشاهد معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. ثشرق معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. کرمان و ثنوسا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 0.7 ثبت کردند. وساخت معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد. ثاخت و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.5 ثبت کردند. ثغرب معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. آ.س.پ متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. وگستر و پردیس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 0.6 ثبت کردند. وآتی معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد.  سرچشمه معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. وساپا، وصنعت و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 12.5، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کت=اری قبل خود ثبت کردند. وتوصا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 15.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. ونفت و شبریز معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 2.6 ثبت کردند. شبندر معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روزکاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

کگهر معاملات حدود 86 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد.

های وب معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:71

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |