شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 10 آذر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 3152.5 واحد کاهش به 117240 شاخص بازار دوم با 6519.3 واحد کاهش به 320984 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 3918.6 واحد ( منفی 2.39 درصد ) در 159853.5 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 59.9 واحدی در 1717.6 به کار خود پایان داد.

فخاس و همراه با تاثیر به ترتیب مثبت 89 و 63 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و ومعادن با تاثیر به ترتیب منفی 335 و 195 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مادیرا و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 0.41 و 0.14 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 11 و 9.6 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.083 میلیارد معامله معادل 6042 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.926 معامله معادل 6283 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فولاد و کگل با ارزش به ترتیب حدود 476 و 385 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 186 و 106 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد معاملات حدود 98 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد.  فملی معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. فخوز و کاوه معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 4.8 ثبت کردند. وتوکا و هرمز معاملات به ترتیب حدود 10 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 4.9 ثبت کردند. فولاژ و فاسمین معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4 ثبت کردند. فایرا، فلوله، فنوال و فولای معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7، 4.5، 4.5 و 4 ثبت کردند. فخاس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. ذوب متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 62 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. پترول معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 23.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.6 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. وپترو و فارس معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 1.3 ثبت کردند. شغدیر و شیران معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 1.2 ثبت کردند. شبصیر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. زاگرس و پارس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 3.1 ثبت کردند. شوینده و شپترو معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کردند. شپارس معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. شپدیس و جم متوقف هستند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 105.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 38 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 8.8 ثبت کرد. خبهمن و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود 20.5 و 16.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 2.2 ثبت کردند. خودرو معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. خاذین و ورنا معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 4 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. خریخت معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد.  خرینگ و خشرق معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 2.5 ثبت کردند. ختوقا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد. خنصیر معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. خزر متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 186 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 106 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5 ثبت کرد. دی معاملات حدود 71.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 39.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. وسینا و وخاور معاملات به ترتیب حدود 14 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 4.5 ثبت کردند. وپارس و وپست معاملات به ترتیب حدود 6 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 2.2 ثبت کردند. وکار و ونوین معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند.  وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثعمرا معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.9 ثبت کرد.  ثتران معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. ثمسکن و ثاخت معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 3.3 ثبت کردند. ثغرب معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.9 ثبت کرد. ثشرق، وساخت، ثاژن و ثپردیس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3، 4.3، 3.7 و 2.8 ثبت کردند. ثنوسا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 ثبت کرد. آ.س.پ متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. وخارزم و وسپه معاملات به ترتیب حدود 14 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 4.9 ثبت کردند.  وآتی و وصنعت معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 2.3 ثبت کردند. پردیس و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 4.3 ثبت کردند. وبیمه و وسبحان معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.3 ثبت کردند. سرچشمه معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. وگستر و وتوسم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 2.8 ثبت کردند. 

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شبریز معاملات به ترتیب حدود 35.5 و 31.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 2.4 ثبت کردند. شتران معاملات حدود 18.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. ونفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 4.8 ثبت کردند. شپاس و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 3.5 ثبت کردند.

سایرگروه ها:

کگل معاملات حدود 57 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد.

کگهر معاملات حدود 47 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 تجربه کرد.

وغدیر معاملات حدود 41 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:44

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |