شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 11 آذر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز یک شنبه ، شاخص بازار اول با 2662.7 واحد افزایش به 119902.8 شاخص بازار دوم با 5367.2 واحد افزایش به 326353 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 3284.8 واحد ( مثبت 2.05 درصد ) در 163138.6 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 56.4 واحدی در 1774.3 به کار خود پایان داد.

فولاد و فملی با تاثیر به ترتیب مثبت 412 و 232 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شفن و کرماشا با تاثیر به ترتیب منفی 48 و 23 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و ذوب با تاثیر به ترتیب مثبت 16.2 و 13.3 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. حسینا و سرچشمه با تاثیر به ترتیب منفی 0.43 و 0.37 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.547 میلیارد معامله معادل 4754 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.489 معامله معادل 5963 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و فولاد با ارزش به ترتیب حدود 437 و 234 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و خساپا با حجم به ترتیب حدود 277 و 134.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 277 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 8.8 ثبت کرد.  فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 444 و 40.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4 ثبت کردند. میدکو و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 4.1 ثبت کردند. فولاژ و فایرا معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 3.2 ثبت کردند. فاسمین و فنوال معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 4.6 ثبت کردند. هرمز، کاوه، فولای و فخوز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7، 3.5، 3.5 و 2.5 ثبت کردند. ارفع، فسرب و فلوله معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8، 3.4 و 3.3 ثبت کردند.  فباهنر معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد. 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد. پترول و شاراک معاملات به ترتیب حدود 13 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 4.7 ثبت کردند. پارسان و فارس معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 1.8 ثبت کردند. شیران و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 4.3 ثبت کردند. زاگرس و شپترو معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 1 ثبت کردند. شدوص معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. پارس و شبصیر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 و 1.8 ثبت کردند. شکربن و وپترو معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 3.4 ثبت کردند. کرماشا معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. شیراز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد. شپدیس و جم متوقف هستند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 134.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 39 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 22.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. خمحرکه و خودرو معاملات به ترتیب حدود 13 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 4.1 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. ورنا و خریخت معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 1.3 ثبت کردند. خاذین و خگستر معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 2.8 ثبت کردند. خرینگ معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. خمهر و خشرق معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.2 ثبت کردند. خزر متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 97.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 89 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت کرد. دی معاملات حدود 67 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 50.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد. وخاور و وپارس معاملات به ترتیب حدود 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 1 ثبت کردند. وپست و وکار معاملات به ترتیب حدود 3 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 1.3 ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه آ.س.پ معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5.6 ثبت کرد.   ثتران معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. ثنوسا و کرمان معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.8 ثبت کردند. ثمسکن و ثشرق معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 1.6 ثبت کردند. ثاخت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. وساخت و ثاباد معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 0.7 ثبت کردند. ثعمرامعاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. ثشاهد و ثغرب معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 0.7 ثبت کردند. 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 29.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 12.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. وسکاب و وسپه معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 1.6 ثبت کردند. پردیس و وآتی معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 3.3 ثبت کردند. وگستر معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. سرچشمه و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1 ثبت کردند. وصنعت و اعتلا معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. 

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 13 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.1 ثبت کردند. ونفت معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. شاوان و شسپا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.6 ثبت کردند.

سایرگروه ها:

حریل معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 31 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 تجربه کرد.

کگهرمعاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:40

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |