شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 12 آذر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 2716 واحد افزایش به 122618.5 شاخص بازار دوم با 4452 واحد افزایش به 330805 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 3166 واحد ( مثبت 1.94 درصد ) در 166304.5 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 49.9 واحدی در 1824.2 به کار خود پایان داد.

فولاد و فملی با تاثیر به ترتیب مثبت 396 و 301 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. جم و اخابر با تاثیر به ترتیب منفی 156 و 22 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و میدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 7.8 و 7.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. بپاس و کوثر با تاثیر به ترتیب منفی 0.4 و 0.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.382 میلیارد معامله معادل 3818 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 748 میلیون معامله معادل 6459 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و فملی با ارزش به ترتیب حدود 253 و 222 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به خساپا و ذوب با حجم به ترتیب حدود 158 و 153 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 153 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد.  فملی معاملات حدود 55.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. فولاد معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. میدکو و کاوه معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.6 ثبت کردند. فنوال و وتوکا معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 3.5 ثبت کردند. هرمز و فایرا معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 4.5 ثبت کردند. فولاژ و فاسمین معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کردند. فولای معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد. فباهنر، فلوله و فخوز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6، 3.5 و 1.2 ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. شاراک و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 25 و 24.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 5.5 ثبت کردند. شبصیر معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت کرد. کرماشا و شپاکسا معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 2.9 ثبت کردند. زاگرس و شیران معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 3.2 ثبت کردند. شغدیر، وپترو و پارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5، 3.7 و 3 ثبت کردند. شپترو معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. فارس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 158 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 43.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. خودرو معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. خگستر و ورنا معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 0.5 ثبت کردند. خریخت و خشرق معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.3 ثبت کردند. خچرخش و خمهر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کردند. خزامیا معاملات حدود 47 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد. خبهمن و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.1 ثبت کردند. خاذین معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. خرینگ، خنصیر و خکار معاملات به ترتیب حدود 4، 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9، 4.9 و 1.3 ثبت کردند. خاهن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. ختوقا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 148.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 61 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. دی معاملات حدود 44 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 31.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. وکار و وپارس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 0.5 ثبت کردند. وخاور، وپست و ونوین معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8، 2.1 و 1.8 ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثعمرا معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد. ثشاهد، کرمان و ثمسکن معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3، 3.5 و 1.6 ثبت کردند. ثنوسا و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 و 1.8 ثبت کردند. ثاباد و ثاخت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 0.5 ثبت کردند. آ.س.پ معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.3 ثبت کرد. ثغرب و ثاژن معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 0.6 ثبت کردند. ثتران معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 22.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. وسپه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 4.6 ثبت کردند. اعتلا و پردیس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 1.8 ثبت کردند. وبهمن، وآتی و سرچشمه معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4، 3.2 و 1.7 ثبت کردند. وبیمه و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 2.7 ثبت کردند. وتوسم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد.  ونیکی معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 18.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وصنعت متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.  شپنا معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. ونفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 4.6 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. شاوان و شبندر معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کردند.

سایرگروه ها:

وغدیر معاملات حدود 92 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

حریل معاملات حدود 36.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 تجربه کرد.

سمگا معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 7.3 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:56

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |