شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 13 آذر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 297.5 واحد کاهش به 122321.3 شاخص بازار دوم با 1908.7 واحد کاهش به 328896 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 602.7 واحد ( منفی 0.36 درصد ) در 165701.7 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 5.3 واحدی در 1829.4به کار خود پایان داد.

وامید و شپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 79 و 56 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. رمپنا و دماوند با تاثیر به ترتیب منفی 76 و 70 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 7.3 و 3.9 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. زاگرس و کگهر با تاثیر به ترتیب منفی 3.7 و 2.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.322 میلیارد معامله معادل 4290 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 805 میلیون معامله معادل 4217 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و شپنا با ارزش به ترتیب حدود 376 و 251 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 218 و 164 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 218 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد.  هرمز و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 4.8 ثبت کردند. فایرا معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. فخوز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فلوله و ارفع معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 1.5 ثبت کردند. فولاد معاملات حدود 33 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 18.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. کاوه و میدکو معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 0.4 ثبت کردند. فولای معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8ثبت کرد. فنوال و وتوکا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 و 2.2 ثبت کردند. فاسمین متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. فارس و پترول معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 1.9 ثبت کردند. شپترو معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 ثبت کرد. شیراز و پارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 1.2 ثبت کردند. زاگرس و جم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 1.4 ثبت کردند. شغدیر معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. شپارس معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. شوینده و شبصیر معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 3.1 ثبت کردند. شاراک، خراسان و وپترو معاملات به ترتیب حدود 14.5، 3 و 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 124.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 24.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد. خمحرکه و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 0.5 ثبت کردند. ورنا معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. خشرق و خگسترمعاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 1 ثبت کردند. خزر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. خریخت معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. خرینگ و خاذین معاملات به ترتیب حدود 7 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 0.4 ثبت کردند. خاهن و خودرو معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 و 0.4 ثبت کردند. خنصیر و خمهر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1.7 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 164 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. ونوین معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 55.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. وسینا و وپست معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 3.8 ثبت کردند. دی، وکار و وخاور معاملات به ترتیب حدود 23.5، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثنوسا معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. وساخت و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 1.2 ثبت کردند. ثتران، کرمان و ثاژن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8، 2.2 و 1.4 ثبت کردند. ثغرب و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 1.6 ثبت کردند. ثاخت و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 0.4 ثبت کردند. آ.س.پ و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 0.3 ثبت کردند. ثمسکن معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 18.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. وبیمه معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. پردیس و وسپه معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 0.5 ثبت کردند. واتی و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 0.4 ثبت کردند. سرچشمه معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. وبهمن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. وگستر معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وصنعت متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 33 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد.  شبهرن و شاوان معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 0.4  ثبت کردند. شپاس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. شتران و شبندر معاملات به ترتیب حدود 13 و 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

حریل معاملات حدود 52 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 تجربه کرد.

سمگا معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:65

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |