شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 14 آذر1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 1015.4 واحد افزایش 123336.6 شاخص بازار دوم با 1524.4 واحد افزایش 330240.4 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1158.2 واحد ( مثبت 0.7 درصد ) در 166859.9 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 15.1 واحدی در 1844.6 به کار خود پایان داد.

کگل و رمپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 137 و 114 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شفن و وبشهر با تاثیر به ترتیب منفی 34 و 15 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 8.1 و 1.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. زاگرس و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 1.7 و 1.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.493 میلیارد معامله معادل 4665 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.018 میلیارد معامله معادل 4078 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و رمپنا با ارزش به ترتیب حدود 345 و 194 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و خساپا با حجم به ترتیب حدود 191.5 و 136 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 191.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد.  فملی و فولاد معاملات حدود 20.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 0.3 ثبت کردند. فاسمین معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. هرمز و فلوله معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 4.8 ثبت کردند. فولاژ معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. فولای و فایرا معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت2.2 و 1.1 ثبت کردند. میدکو و کاوه معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.4 و 0.6ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. وتوکا و فخوز معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. شاراک و پترول معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.6 ثبت کردند. شپارس معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. شیران معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. شغدیر معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. شیراز معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.1 ثبت کرد. فارس و شبصیر معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 1.8 ثبت کردند. وپترو معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. شکربن، کرماشا، شپترو . خراسان معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3، 2.7ف 1 و 0.3 ثبت کردند. پارسان و پارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 136 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 77 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. خبهمن معاملات حدود 36.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. خودرو و خزامیا معاملات حدود 31.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.6 ثبت کردند. خریخت معاملات حدود 26.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. ورنا و خشرق معاملات به ترتیب حدود 15 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کردند. خمهر و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.7 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.  خاذین و خرینک معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.6 ثبت کردند. ختوقا و خزر معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.5 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 118 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 1477 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 25 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد دی و وسینا معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 0.5 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. ونوین معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. وپارس و وپست معاملات به ترتیب حدود 5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثعمرا معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. ثمسکن و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 1.3 ثبت کردند. ثتران معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. وساخت، ثاخت و ثغرب معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2، 2.4 و 1.7 ثبت کردند. ثپردیس، آ.س.پ ، کرمان و ثشاهد معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8، 3، 1.6 و 0.8 ثبت کردند. ثاباد و ثرود معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 3.3 ثبت کردند. ثاژن معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد.   وخارزم معاملات حدود 29.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثب 2.2 ثبت کرد. وگستر و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 4.7 ثبت کردند. وتوصا و پردیس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 0.6 ثبت کردند. وبیمه معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. سرچشمه معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. وسکاب معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2ثبت کرد. وآتی، وسپه و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 2.5، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وصنعت متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. شپنا معاملات حدود 12.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. شسپا معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. شاوان و شپاس معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 4 ثبت کردند. شتران و شبندر معاملات به ترتیب حدود 9 و 4.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

سمگا معاملات حدود 40 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد.

رمپنا معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 34 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:59

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |