شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 9 دی 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروزیک شنبه شاخص بازار اول با 633  واحد افزایش به 118810 و شاخص بازار دوم با 82  واحد کاهش به 321483 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش535.7واحدی( مثبت0.33) در مقدار 161309 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش3.2 واحدی در مقدار 1869  به کار خود پایان داد.

وبملت و فولاد با تاثیر به ترتیب مثبت 110.5  و 102.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را  بر  شاخص کل گذاشتند.  فملی و شپنا  با تاثیر به ترتیب منفی  82 و  60.5واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و هرمز  با تاثیر به ترتیب مثبت 4.2 و 1.8 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. دماوند و ذوب  با تاثیر به ترتیب منفی 2.5 و 1.4  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.546 میلیارد معامله معادل 8242 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 614.5میلیون معامله معادل 3970 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و وبملت  با ارزش به ترتیب حدود 657 و 401 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 424.6 و  216 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا و فولاد معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 2.3 و1 ثبت کرند. هرمز و کاوه معاملات  به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 1.5 و0.4 تجربه کردند.  ارفع و فنوال  معاملات  به ترتیب حدود 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 2.7 و 0.5تجربه کردند.میدکو و فخوز معاملات به ترتیب حدود1.5 و 1 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت 1ثبت کردند.  فسرب  معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. ذوب معاملات حدود21میلیون سهمی خود را دردرصد منفی 1 ثبت کرد. فولای وفباهنر معاملات به ترتیب  حدود 3.8 و2میلیون سهمی سهمی خود را در درصد های به ترتیب منفی 0.5 و 2 ثبت کردند .فاسمین و فولاز معاملات به ترتیب حدود3و1.7میلیون سهمی خود را به قیمت کاری روز قبل خود ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

در این گروه شاراک  معاملات حدود 13 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. زاگرس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. تاپیکو  معاملات حدود 14میلیون سهمی خود را در درصد منفی  1 ثبت کرد.شغدیر  و پترول  معاملات حدود5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب  منفی  2  و 0.7ثبت کردند. شپترو   و شپارس معاملات  حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در در صد های به ترتیب منفی 1.9 و 1 ثبت کردند. فارس و شوینده  معاملات  به ترتیب  حدود 2.5و 1.8 میلیون سهمی خود را به قیمت کاری روز قبل خود ثبت کردند.

گروه خودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 216 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود34.5  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5  ثبت کرد.خریخت و ورنا  معاملات  به ترتیب حدود 9 و6 میلیون سهمی خود را دردرصد  های مثبت 305 و0.5 ثبت کرند. خچرخش و ختوقا معاملات  به ترتیب حدود2و 1 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 3.6و 3.4 ثبت کرند.خبهمن  معاملات حدود 13.5 میلیون  سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. خپارس، خودرو،خاذین، خگستر، خشرق و خکمک معاملات به ترتیب 28، 11، 8.5، 7،3و 16میلیون   سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات  حدود 424.5  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3ثبت کرد. وبملت حدود154  میلیون سهمی خو د را در درصد مثبت  3.3  ثبت کرد.وبصادر  معاملات حدود 75 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  2 ثبت کرد.دی ،وپست و وسینا معاملات  به ترتیب حدود36، 30 و29  میلیون سهمی خود را در درصد  های یه ترتیب مثبت 2، 1.7 و1 ثبت کردند . وپارس و  وخاور  معاملات به ترتیب حدود 11 و 6 میلیون سهمی خود را  در درصدهای به ترتیب 0.5 و 1 ثبت کردند. ونوین معاملات  حدود 2میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.. وپاسار، وگردش ، وانصار،حکمت متوقف می باشند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثتران و ثعمرا   معاملات  حدود 2  میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب منفی  1 و0.7 ثبت کرند. ثنوسا ، ثشرق ، ثمسکن وثباغ معاملات حدود 1.5  میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب  منفی2، 2 ، 0.6  و 0.5 ثبت کردند. وساخت و ثپردیس معاملات حدود1  میلیون سهمی خود را در صد های به ترتیب  منفی 2.8 و2.5  ثبت کردند .ثاژن ، ثغرب ثشاهد  معاملات به ترتیب حدود1.8، 1.8 و 1.4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1.8 ، 3 و 0.7ثبت کردند. کرمان وثفارس معاملات حدود 1میلیون سهمی خود را به قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند  .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 35 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1  ثبت کرد.واتی  معاملات حدود 8 میلیون سهمی خو د را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد.

وصنعت  و وسکاب معاملات به ترتیب  حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 2.6 ثبت کردند.

وسپه معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خو د را در درصد مثبت1.9  ثبت کرد. وبیمه معاملات حدود1.8  میلیون سهمی خود را در در صد مثبت 1 کرد. سرچشمه و وگستر  معاملات به ترتیب حدود 2.9 و 1.9 میلیون سهمی خود را در در صد های به ترتیب منفی 1.6 و0.8 ثبت کرند. وساپا و پردیس  معاملات به ترتیب حدود 18 و 3 میلیون سهمی خود  را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت و شتران معاملات به ترتیب  حدود 4.9 و4.3 میلیون سهمی خود را در درصد  های به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کرند.شسپا ، شرانل و شپاس معاملات  به ترتیب حدود 1.5 ، 1 و1  میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب  منفی 7.5 ، 2.5 و  3 ثبت کرند. شبریز معاملات حدود1 میلیون سهمی خود را در حدود درصد مثبت 0.8 ثبت کرد.شاوان  و شبهرن   معاملات حدود 0.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1 و 0.7 ثبت کردند.  شپنا و شبندر معاملات به ترتیب  حدود 10.5 و 1.4میلیون  سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

شیران   معاملات حدود 40 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2  ثبت کرد.

ونیرو معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  3 تجربه کرد.

خمهر معاملات حدود 25  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

 

 


تعداد بازدید ها:77

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |