شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 10 دی 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 102.6 واحد افزایش به 118913 شاخص بازار دوم با 34.7 واحد افزایش به 321518 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 95.5 واحد ( مثبت 0.06 درصد ) در 161405.3 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 4.2 واحدی در 1873.4 به کار خود پایان داد.

کچاد و خساپا با تاثیر به ترتیب مثبت 75 و 61 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. پارس و فولاد با تاثیر به ترتیب منفی 81 و 79 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 3.1 و 2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 3.8 و 1.6 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.899 میلیارد معامله معادل 5337 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 687 میلیون معامله معادل 3059 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خساپا و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 536 و 356 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به خساپا و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 380.5 و 226.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 61 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. هرمز معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. فخوز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. ارفع و میدکو معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 0.9 ثبت کردند. فملی و فولاد معاملات به ترتیب حدود 14 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 0.8 ثبت کردند. وتوکا و کاوه معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.3 ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.62 ثبت کرد. فباهنر و فنوال معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کردند. فولاتی، فولاژ و فایرا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 ، 1.4 و 0.6 ثبت کردند. فلوله معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شاراک و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 0.6 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. وپترو و فارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 0.3 ثبت کردند. شپارس و شوینده معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 0.8 ثبت کردند. شغدیر معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. پارسان و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 1.4 ثبت کردند. شیران و شپترو معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 380.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 59 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 46.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد. خبهمن و خودرو معاملات به ترتیب حدود 15.5 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 2.4 ثبت کردند. خمهر و ورنا معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 1.9 ثبت کردند. خاذین و خگستر معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 2.5 ثبت کردند. خچرخش و خریخت معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 1.7 ثبت کردند. خمحرکه و خشرق معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 2 ثبت کردند. ختوقا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. خنصیر معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. خموتور و خوساز معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 0.5 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 226.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 95 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. وبصادر و دی معاملات به ترتیب حدود 35 و 32.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کردند. وسینا معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد. وپست و وپارس معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.1 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه کرمان معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد.  ثمسکن معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد. ثتران معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. ثنوسا و ثرود معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.8 ثبت کردند. ثغرب، ثاباد و ثپردیس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1، 0.9 و 0.6 ثبت کردند. ثباغ و ثعمرا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 0.4 ثبت کردند. وتوس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. ثاژن و آ.س.پ معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.3 ثبت کردند. وساخت و ثشاهد معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 0.5 ثبت کردند. ثاخت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 37.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. وگستر و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 0.6 ثبت کردند. وسکاب معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. وسبحان و وتوصا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 0.6 ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 20 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. وبیمه معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. وآتی معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد. وسپه و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 32 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.5 ثبت کردند. پردیس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. شبریز شاوان و شسپا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1، 1.1 و 1 ثبت کردند. شبندر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

سپاها معاملات حدود 57.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 تجربه کرد.

ولساپا معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد.

سشرق معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:75

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |