شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 12 دی 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 622.5 واحد کاهش به 118694.5 شاخص بازار دوم با 2221 واحد کاهش به 319763 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 941.9 واحد ( منفی 0.58 درصد ) در 160899 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 7 واحدی در 1875.5 به کار خود پایان داد.

وبصادر و وپاسار با تاثیر به ترتیب مثبت 94 و 87 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شپنا و فولاد با تاثیر به ترتیب منفی 122 و 120 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و ارفع با تاثیر به ترتیب مثبت 2.6 و 2.3 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 8 و 2 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 4.211 میلیارد معامله معادل 9370 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 756 میلیون معامله معادل 3558 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وپاسار و وبصادر با ارزش به ترتیب حدود 1936 و 714 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 1.398 میلیارد و 536 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 146.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 20 و 17.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 2 ثبت کردند. کاوه معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. میدکو و فنوال معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.9 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. فولای و فایرا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 2.6 ثبت کردند. فولاژ و فلوله معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.6 و 0.5 ثبت کردند. وتوکا معاملات حدود 31 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. هرمز معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. ارفع معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیران معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد. شپترو معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. شدوص و شکربن معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 2.9 ثبت کردند. شوینده معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. تاپیکو و شاراک معاملات به ترتیب حدود 16 و 12 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کردند. شغدیر و پترول معاملات به ترتیب حدود 6 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 1.1 ثبت کردند. شیراز معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. پارسان و وپترو معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.3 ثبت کردند. فارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. شپارس، پارس و زاگرس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7، 1.2 و 1 ثبت کردند.کرماشا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 247.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. خودرو معاملات حدود 103.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. خمهر و خپارس معاملات به ترتیب حدود 49.5 و 45.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 1 ثبت کردند. خزامیا معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. خبهمن و ورنا معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 و 1 ثبت کردند. خریخت معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. خاذین و خگستر معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 0.8 ثبت کردند. خزر معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. خمحرکه و خوساز معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 1.2 ثبت کردند. خموتور معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد. خشرق و خنصیر معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 3.5 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار معاملات حدود 1.389 میلیارد سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 536 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 136 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. وخاور و ونوین معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 0.7 ثبت کردند. وتجارت معاملات حدود 310 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 139 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. دی و وپست معاملات به ترتیب حدود 33 و 27 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.4 و 1.8 ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثفارس معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد.  ثباغ معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. ثاباد و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1 ثبت کردند. وتوس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. ثنوسا، ثپردیس و ثمسکن معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2، 3 و 1.9 ثبت کردند. ثاژن و ثتران معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 1.2 ثبت کردند. وساخت، ثغرب، ثشرق و ثاخت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6، 2.3، 1.4 و 0.8 ثبت کردند. کرمان معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. ثرود معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 36.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. گوهران معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وخارزم معاملات حدود 58 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد. وصنعت و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 1.3 ثبت کردند. وگستر و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.4 و 0.9 ثبت کردند. واتی و پردیس معاملات به ترتیب حدود 9 و 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبیمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.6 ثبت کرد. شبریز و شپاس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 2 ثبت کردند. ونفت معلملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد. شنفت متوقف است.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 37.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 تجربه کرد.

وغدیر معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:83

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |