شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 15 دی1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 89.5 واحد افزایش 118784 شاخص بازار دوم با 724.9 واحد افزایش به 320488 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 208.5 واحد ( مثبت 0.13 درصد ) در 161107.4 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 3.9 واحدی در 1871.6 به کار خود پایان داد.

شپنا و شبندر با تاثیر به ترتیب مثبت 129 و 119 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فملی و جم با تاثیر به ترتیب منفی 127 و 111 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 4.6 و 3.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و مارون با تاثیر به ترتیب منفی7.9 و 6.4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.830 میلیارد معامله معادل 4212 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 818 میلیون معامله معادل 3718 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وپاسار و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 492 و 286 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 353.5 و 179 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 116.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. کاوه و فولاد معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 1 ثبت کردند. میدکو معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. فلوله معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. وتوکا معاملات حدود 12.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. هرمز معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. ارفع معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد. فباهنر و فولای معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.7 ثبت کردند. فنوال و فایرا معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیران معاملات حدود 15 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. ساینا و شپارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 2 ثبت کردند. شفارس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کرد.  شاراک و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 1.3 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شغدیر و فارس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 0.7 ثبت کردند. شپترو و پارسان معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب ثبت 2.4 و 0.5 ثبت کردند. شکربن و وپترو معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 1 ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خودرو معاملات حدود 84 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. ورنا معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد. خگستر و خزر معاملات به ترتیب حدود 10 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 4.4 ثبت کردند. خرینگ و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.3 ثبت کردند. خزامیا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 39 و 32.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 0.8 ثبت کردند. خمهر و خاذین معاملات حدود 15.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 3.9 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. خریخت و خوساز معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 0.3 ثبت کردند. خچرخش و خشرق معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 0.9 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 172.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 179 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 76 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد.  وسینا معاملات حدود 20 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. وپست و وپارس معاملات به ترتیب حدود 10 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 2.2 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 163.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 ثبت کرد. دی معاملات حدود 37.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. وپاسار معاملات حدود 353.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.  وانصار، وگردش، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثنوسا معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد.  ثپردیس و وتوس معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.2 ثبت کردند. ثتران، ثغرب، ثعمرا و ثمسکن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2، 0.8، 0.8 و 0.4 ثبت کردند. ثشرق و ثاخت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 0.3 ثبت کردند. ثرود معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. ثشاهد و ثاژن معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 1 ثبت کردند. کرمان و وساخت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 1.7 ثبت کردند. ثباغ متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 36.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. پردیس معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.5 ثبت کرد. وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 0.3 ثبت کردند. وسکاب، وگستر و سرچشمه معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8، 0.8 و 0.6 ثبت کردند. وتوصا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. وساپا و وسپه معاملات به ترتیب حدود 26.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبیمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. شبندر و شاوان معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 4.6 ثبت کردند. ونفت معلملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. شنفت متوقف است.

سایرگروه ها:

سمگا معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد.

زکشت معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:69

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |