شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 16 دی1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز یک شنبه ، شاخص بازار اول با 122.6 واحد افزایش 118906.6 شاخص بازار دوم با 341 واحد افزایش به 320829.2 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 168.2 واحد ( مثبت 0.10 درصد ) در 161275.6 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 11.5 واحدی در 1883.1 به کار خود پایان داد.

وبملت و وتجارت با تاثیر به ترتیب مثبت 152 و 79 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فملی و رمپنا با تاثیر به ترتیب منفی 100 و 56 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 5 و 3.8 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. کگهر و شراز با تاثیر به ترتیب منفی 1.6 و 1.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.481 میلیارد معامله معادل 5740 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 671 میلیون معامله معادل 3079 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وپاسار با ارزش به ترتیب حدود 780 و 717 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 508.5 و 308.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 182.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. کاوه معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.1 ثبت کرد. هرمز و فایرا معاملات به ترتیب حدود 5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 0.3 ثبت کردند. فاسمین معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. وتوکا معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. فباهنر، فولای،فخوز، فلوله و فولاژ معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3، 1.5، 0.9، 0.5 و 0.3 ثبت کردند. فولاد، ارفع، میدکو و فنوال معاملات به ترتیب حدود 12، 4، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیران و پترول معاملات به ترتیب حدود 23 و 20.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 2.8 ثبت کردند. شاراک معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. فارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. تاپیکو معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد.  معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 1.3 ثبت کردند. شغدیر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. شپترو و پارسان معاملات به ترتیب حدود 2 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 0.7 ثبت کردند. شپارس و شوینده معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.4 ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 150.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. خزامیا و خاذین معاملات به ترتیب حدود 28 و 27 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 4.6 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. ورنا و خگستر معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 2.6 ثبت کردند. خریخت معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.5 ثبت کرد. خشرق و خزر معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.6 ثبت کردند. خموتور معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. خودرو معاملات حدود 56.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. خمهر معاملات حدود 26.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار معاملات حدود 508.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. وتجارت و وبملت معاملات به ترتیب حدود 305.5 و 288.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 4.5 ثبت کردند. وبصادر معاملات حدود 210 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد.  دی معاملات حدود 95.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 67 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. وخاور و ونوین معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 و 0.4 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.  وانصار، وگردش، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثنوسا معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد.  وتوس، ثعمرا و ثغرب معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2، 0.8 و 0.5 ثبت کردند. ثرود، وساخت و ثمسکن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9، 1.7 و 1.2 ثبت کردند. ثاژن و ثاخت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 و 0.5 ثبت کردند. ثپردیس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. کرمان معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. ثشرق معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ثتران و ثباغ متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 41.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. وآتی و پردیس معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 3.5 ثبت کردند. گوهران معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد. وگستر و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 0.9 ثبت کردند. وصنعت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وبیمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. ونفت و شبندر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 1.2 ثبت کردند. شتران معلملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. شنفت متوقف است.

سایرگروه ها:

سمگا معاملات حدود 23.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:53

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |