شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 18 دی 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه شاخص بازار اول با 1249.2  واحد افزایش به 121006.6 و شاخص بازار دوم با 3089 واحد افزایش به 325626.2 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1643.5 واحدی( مثبت1.01 درصد ) در مقدار 163967 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش13.5 واحدی در مقدار 1922.9  به کار خود پایان داد.

پارس و فولاد با تاثیر به ترتیب مثبت 199 و 185 واحدی بیشترین اثر مثبت را  بر  شاخص کل گذاشتند. وبملت و وبصادر با تاثیر به ترتیب منفی  129 و 93 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و شاوان  با تاثیر به ترتیب مثبت 8.8 و 1.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. ذوب  و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 5 و 1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.451 میلیارد معامله معادل 6567 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 667 میلیون معامله معادل 3191 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وپاسار با ارزش به ترتیب حدود 501 و 423 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 319 و  242 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 75.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد.   فملی و فولاد معاملات به ترتیب حدود 21 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 2.8 و 1.9 ثبت کرند. کاوه و وتوکا معاملات  به ترتیب حدود 18.5 و 15 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 4.1 و 2.6 تجربه کردند.  فنوال و هرمز معاملات  به ترتیب حدود 7.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 3 و 0.7 تجربه کردند. فاسمین و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون  سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  0.9 و 4.4 ثبت کردند.  فلوله و ارفع معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 1 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را دردرصد مثبت 1.2 ثبت کرد. فایرا و فولای معاملات حدود 1 میلیون سهمی سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 2.6 و 1.2 ثبت کردند. میدکو و فخوز معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را به قیمت کاری روز قبل خود ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

در این گروه تاپیکو معاملات حدود 37.5میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد. پترول معاملات حدود 28.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. شیران و شاراک معاملات به ترتیب حدود 19 و 16 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 0.9 و 2.4 ثبت کردند. شیراز معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد.  وپترو و شغدیر معاملات  حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در در صد های به ترتیب مثبت 4.1 و 2.2 ثبت کردند. شپترو و شوینده معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 2.9 ثبت کردند. زاگرس و پارس معاملات  به ترتیب  حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.7 ثبت کردند. جم معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فارس و شتوکا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 4.5 ثبت کردند. پارسان و شپارس متوقف است.

گروه خودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 144 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. خزامیا و خپارس معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 1.4 ثبت کردند. خاذین معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. خبهمن و خگستر  معاملات  به ترتیب حدود 10 و 6.5 میلیون سهمی خود را دردرصد  های منفی 1 و 3.5 ثبت کردند. ورنا و خزر معاملات  به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب منفی 1.4 و 4.1 ثبت کردند. خریخت معاملات حدود 3.5 میلیون  سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. خرینگ و خشرق معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 0.5 ثبت کردند. خاهن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. خودرو معاملات حدود 80.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. خمهر معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد.  خموتور و ختوقا معاملات به ترتیب 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 1.3 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار معاملات حدود 319 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد.  وتجارت معاملات حدود 424 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.7 ثبت کرد. وبصادر و وبملت معاملات به ترتیب حدود 194 و 189  میلیون سهمی خو د را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 3.5 ثبت کردند. دی معاملات حدود 85.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  0.4 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 31.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.5 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 60.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. وگردش ، وانصار،حکمت و وکوثر متوقف می باشند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثتران معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7ثبت کرد. کرمان معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد. ثعمرا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. ثنوسا معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. ثباغ، ثپردیس و ثشرق معاملات حدود 1  میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 4، 1.6 و 0.5 ثبت کردند. ثمسکنف ثاخت، ثاژن، وساخت، ثغرب و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 2.5، 2.5، 2، 1.5، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند  .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.1 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 19 میلیون سهمی خو د را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وصنعت  و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.4 و 1.4 ثبت کردند. وآتی و پردیس معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خو د را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 0.8 ثبت کردند. گوهران و وسپه معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در در صد های به ترتیب مثبت 4.1 و 0.6 ثبت کردند. وگستر معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. ونیکی و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1.5 ثبت کرد. سرچشمه و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 1.7 ثبت کردند. وبیمه متوقف است.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. شبندر و شاوان معاملات به ترتیب  حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد  های به ترتیب مثبت 3.4 و 4.5 ثبت کردند. ونفت و شسپا معاملات  به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 0.3 و 3.7 ثبت کردند. شنفت و شپاس معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 1.7 ثبت کردند. 

سایرگروه ها:

وصندوق معاملات حدود 135.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

سپاها معاملات حدود 28.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 تجربه کرد.

وغدیر معاملات حدود 28 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد.

 

 


تعداد بازدید ها:50

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |