شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 19 دی 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 845 واحد افزایش 121851.8 شاخص بازار دوم با 704 واحد افزایش به 326331 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 862 واحد ( مثبت 0.53 درصد ) در 164829.3 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 21.7 واحدی در 1944.5 به کار خود پایان داد.

کچاد و شپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 123 و 109 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. مبین و وبملت با تاثیر به ترتیب منفی 126 و 27 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 3.9 و 3.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. مارون و بساما با تاثیر به ترتیب منفی 0.9 و 0.15 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.838 میلیارد معامله معادل 4431 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 799 میلیون معامله معادل 10069 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 294 و 257 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 182.5 و 129.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 79.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. فملی و فولاد معاملات به ترتیب حدود 14 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کردند. هرمز معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. فولاژ و فخوز معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 0.3 ثبت کردند. فایرا و فاسمین معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 1.2 ثبت کردند. کاوه معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. وتوکا و فنوال معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 1.2 ثبت کردند. فلوله معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کردند. فباهنر حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 20 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. شغدیر معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. وپترو معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. شکلر، شتوکا و شپترو معاملات به ترتیب حدود 3، 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4، 2.6 و 1 ثبت کردند. کرماشا، شدوص و شیراز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9، 2.7 و 2.3 ثبت کردند. زاگرس و پارس معاملات حدود 1 میلیون میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.7 ثبت کردند. شاراک معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. شیران معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. شپدیس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. فارس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. پارسان، پترول و شپارس متوقف هستند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 129.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 32.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. خاذین معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.1 ثبت کرد. خبهمن معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. خگستر و خموتور معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 3.8 ثبت کردند. خزر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. خودرو معاملات حدود 51 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. خمهر معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. خریخت و ورنا معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 0.3 ثبت کردند. حکار و خفنر معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.7 و 4.4 ثبت کردند. ختوقا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. خشرق معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 182.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. دی معاملات حدود 105 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 61 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 98 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. وپاسار، وبصادر، وپارس و وکار معاملات به ترتیب حدود 99، 89.5، 4.5 و 4.54 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه کرمان معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد.  ثنوسا و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.8 ثبت کردند. وساخت و ثعمرا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 0.8 ثبت کردند. ثاباد معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. ثاژن و ثالوند معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کردند.ثتران معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. ثپردیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. ثاخت و ثشاهد معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کردند. ثشرق معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. گوهران و ونیکی معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 4.9 ثبت کردند. وسپه معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. وسکاب و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 2.8 ثبت کردند. پردیس و وگستر معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 0.7 ثبت کردند. وساپا، وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 23.5، 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبیمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 15.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. شاوان و شبریز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 2 ثبت کردند. شپاس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. شرانل معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

حریل معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد.

سمگا معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:66

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |