شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 22 دی 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 58.4 واحد افزایش 121910 شاخص بازار دوم با 275.4 واحد افزایش به 326606 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 100.4 واحد ( مثبت 0.06 درصد ) در 164929.8 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 2.7 واحدی در 1941.7 به کار خود پایان داد.

حکشتی و کچاد با تاثیر به ترتیب مثبت 86 و 78 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. تاپیکو و وبملت با تاثیر به ترتیب منفی 83 و 72 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و زاگرس با تاثیر به ترتیب مثبت 2.9 و 2.1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 8.4 و 2.7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.591 میلیارد معامله معادل 3835 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 940 میلیون معامله معادل 3460 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 288 و 255 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و دی با حجم به ترتیب حدود 173 و 167 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 173 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد.  وتوکا معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. فاسمین معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. فنوال معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. کاوه و فلوله معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.2 ثبت کردند. هرمز معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. فسرب و فولای معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 3 ثبت کردند. فولاژ و فایرا معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 4 ثبت کردند. ارفع و فخوز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 0.8 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. فولاد میدکو معاملات به ترتیب حدود 8 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. وپترو و شپترو معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.6 و 2.9 ثبت کردند. شپدیس و پارس معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 0.6 ثبت کردند. شکلر و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 1.6 ثبت کردند. شکربن و شیراز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 0.9 ثبت کردند. شیران ، شغدیر، پارسان و فارس معاملات به ترتیب حدود 5.5، 5،3.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند . پترول و شپارس متوقف هستند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 87 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. خزامیا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 73.5 و 63 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 3.1 ثبت کردند. خبهمن، ورنا و خاذین معاملات به ترتیب حدود 18.5، 18 و 17.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1، 2.8 و 4.2 ثبت کردند. خریخت و خگستر معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کردند. خزر و خشرق معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 0.7 ثبت کردند. حمهر و خمحرکه معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 1.1 ثبت کردند. خموتور و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 0.4 ثبت کردند. خکمک معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. خچرخش معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. خودرو متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی معاملات حدود 167 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. وپاسار معاملات حدود 134.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. وپست معاملات حدود 79.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. وکار معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 159.5 سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. وبملت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 85.5 و 76 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.4 ثبت کردند. وسینا معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.1 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وانصار، وگردش، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثنوسا معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. کرمان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. ثفارس و ثتران معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 2.1 ثبت کردند. وساخت معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد. ثاباد، ثعمرا و ثشاهد معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1، 1.7 و 1.4 ثبت کردند. ثغرب و ثشرق معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 1.3 ثبت کردند. ثاخت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. ثاژن معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. ثمسکن معاملات 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. ثپردیس متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 53 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وتوصا و سرچشمه معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 0.8 ثبت کردند. وتوسم و گوهران معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 5 ثبت کردند. وسکاب و ونیکی معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 و 0.7 ثبت کردند. وبهمن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. پردیس معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. وآتی و وگستر معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 0.8 ثبت کردند. وخارزوم و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 40.5 و 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبیمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. شتران و ونفت معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 2 ثبت کردند. شبندر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

ونیرو معاملات حدود 53.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 تجربه کرد.

چکاپا معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:54

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |