شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 14 اسفند 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه، شاخص بازار اول با 1571 واحد کاهش به 121924 و شاخص بازار دوم با 1574 واحد کاهش  به 313701 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 1644 واحد ( منفی 1 درصد ) در 162593 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 25 واحدی در 2064 به  کار خود پایان داد.

مبین و فارس با تاثیر به ترتیب مثبت 43 و 23 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فملی و وامید با تاثیر به ترتیب منفی 177 و 114 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و سرچشمه با تاثیر مثبت 1.5 و 0.36 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. هرمز و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 6 و 4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2  میلیارد معامله معادل 7594 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 762 میلیون معامله معادل 6394 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 317 و 158  میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 183 و 78 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فلوله معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. ذوب معاملات  حدود 78 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 26 و 18 میلیون سهمی خودرادردرصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.5 ثبت کردند. وتوکا ، فایرا و میدکو معاملات به ترتیب حدود 6 ، 5 و 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 ، 4.2 و  2.6 ثبت کردند. فاسمین و هرمز معاملات به ترتیب حدود 2 و 1  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 4.3  تجربه کردند. فخوز و فباهنر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 0.5 ثبت نمودند. فولای معاملات حدود  3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شپترو معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد.   فارس و شپارس معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.9 ثبت نمودند. پترول و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 13.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 و 0.5 ثبت کردند. شاراک و وپترو معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 7.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 0.5   ثبت کردند. شیران و پارسان معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 0.5 ثبت کردند. زاگرس و کرماشا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5  تجربه نمودند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خچرخش و خدیزل معاملات به ترتیب حدود 4 و 2.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 4.8  ثبت کردند. خمحور و خکار معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 0.5 ثبت کردند. خساپا ، خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 61.5 ، 54.5 و 40 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 ، 0.5 و 3.7 ثبت کردند. خشرق و خاذین معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 16.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4.5  ثبت کردند. خبهمن ، خودرو و خگستر معاملات به ترتیب حدود 11.5 ، 9.5 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  1 ، 1.7 و 4.5 ثبت کردند. ورنا و ختوقا معاملات به ترتیب حدود  5.5 و 3 میلیون سهمی خود را در در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 1.5  ثبت کردند .

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپست معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 183 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. وبملت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 64 و 46 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 2 و 2.1  ثبت کردند. دی و وخاور معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 1 ثبت کردند. وپاسار و وسینا معاملات به ترتیب حدود 51 و 7.5 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وپارس ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثتران معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. ثپردیس و ثرود  معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.6  ثبت  کردند. ثاخت و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5  میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب مثبت 1 و 2.3 ثبت کردند.  وساخت و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.4 ثبت کردند. ثاباد و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 1.8 ثبت کردند. ثفارس وکرمان معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. ثمسکن ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه سرچشمه معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1.9 ثبت کرد. وخارزم ، وسکاب و وساپا معاملات به ترتیب حدود 17.5 ، 16 و 15.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 1.2 ، 3.4 و 2 ثبت کردند. وصنعت و وگستر معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 6 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 1.6 ثبت کردند. وبیمه و پردیس معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 1 ثبت کردند. وآتی ، وسبحان و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 1 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی1 ، 0.5 و 1 ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپاس معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شپنا و شتران  معاملات به ترتیب حدود  7 و 2.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  1.1 و 1.2 ثبت کردند. شاوان و شبندر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 2.3 ثبت کردند. شسپا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 تجربه نمود. شبریز ، شبهرن و شرانل معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. ونفت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

سایرگروه ها:

ستران معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد.

های وب معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 15 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:44

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |