شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 15 اسفند 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه، شاخص بازار اول با 289 واحد افزایش به 122213 و شاخص بازار دوم با 88 واحد کاهش  به 313611 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش233 واحد ( مثبت 0.14 درصد ) در 162827 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 0.15 واحدی در 2063 به  کار خود پایان داد.

وبملت و شبندر با تاثیر به ترتیب مثبت 138 و 67 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و وتجارت با تاثیر به ترتیب منفی 160 و 46 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و دماوند با تاثیر مثبت 3.7 و 0.79 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. هرمز و ذوب با تاثیر به ترتیب منفی 3.8 و 2.4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2  میلیارد معامله معادل 5792 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 800 میلیون معامله معادل 4799 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 365 و 302 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبملت با حجم به ترتیب حدود 215 و 117 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فملی معاملات حدود 12  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. فایرا و کاوه معاملات  به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 2.4 ثبت کردند. فولای و فسرب معاملات به ترتیب حدود 2 و 0.5  میلیون سهمی خودرادردرصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.5 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 96  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. فباهنر معاملات حدود 2.5  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1  تجربه کرد. فلوله و فخوز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2 و 1.1 ثبت نمودند. فولاژ وفاسمین معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.5 تجربه کردند. هرمز و فنوال معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 1 ثبت نمودند. فولاد و وتوکا معاملات به ترتیب حدود  33 و 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیران معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد.   شپارس و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.7 ثبت نمودند. پترول و شپترو معاملات به ترتیب حدود 11 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 2 ثبت کردند. وپترو و پارسان معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4  میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 4.1 و 0.5  ثبت کردند. فارس و شکربن معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 4.2 ثبت کردند. تاپیکو و شاراک معاملات بهخ ترتیب حدود 8.5 و 7 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و حپارس معاملات به ترتیب حدود 48 و 46.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. خودرو و خشرق معاملات به ترتیب حدود 14 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1ثبت کردند. ختوقا ، خکمک و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 ، 4.1 و 2.9 ثبت کردند. خزامیا و خاذین معاملات به ترتیب حدود 26 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 3.7ثبت کردند. خگستر ، خبهمن و خکار معاملات به ترتیب حدود 5 ، 3.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  2 ، 0.5 و 1.2ثبت کردند. ورنا معاملات حدود  9 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد .

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 117 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. وپست و وکار معاملات به ترتیب حدود 8 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 1 ثبت کردند. وتجارت وبصادر معاملات به ترتیب حدود 215 و 64.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.2 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. وپاسار، دی و وسینا معاملات به ترتیب حدود 60 ، 26 و 15 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وپارس ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثتران و آ س پ  معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.7 ثبت کردند. ثرود و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت  کردند. وساخت و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 6 و 3.5 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 4.2 و 2.7  ثبت کردند.  ثاخت و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.8 ثبت کردند. کرمان ، ثاباد و ثشرق معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 ، 1.4 و 0.5 ثبت کردند. ثمسکن ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه سرچشمه معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1.9 ثبت کرد. وخارزم ، وبیمه وساپا معاملات به ترتیب حدود 13 ، 11 و 9 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 2 و 0.5 ثبت کردند. وسکاب و پردیس معاملات به ترتیب حدود 7 و 5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 1.8 ثبت کردند. وصنعت و وآتی معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خودرا دردرصد منفی 0.5 ثبت کردند. وگستر ، وتوسم وتوصا معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی1.8 ، 1 و 3.1 ثبت کردند. وسبحان معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5  ثبت کرد. شتران و شبندر معاملات به ترتیب حدود  2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.7 ثبت کردند. شسپا و شاوان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 0.5 ثبت کردند. شرانل و شنفت معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 تجربه نمودند. ونفت ، شبریز ، شبهرن و شپاس معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.

سایرگروه ها:

زدشت معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:45

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |