شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 18 اسفند 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه، شاخص بازار اول با 64.5 واحد افزایش به 122277 و شاخص بازار دوم با 681.5 واحد افزایش  به 314294 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش180 واحد ( مثبت 0.11 درصد ) در 163007 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 13.5 واحدی در 2050 به کار خود پایان داد.

مبین و وبملت با تاثیر به ترتیب مثبت 61.5 و 58.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فملی و وتجارت با تاثیر به ترتیب منفی 51 و 49 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و کگهر با تاثیر مثبت 5.1 و 2.8 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. مارون و هرمز با تاثیر به ترتیب منفی 11 و 6.4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.6  میلیارد معامله معادل 7083 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 652 میلیون معامله معادل 5815 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 216 و 212 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به خپارس و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 221 و 128 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه کاوه معاملات حدود 11  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فولای ، فباهنر و وتوکا معاملات  به ترتیب حدود 4.5 ، 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 ، 2.3 و 3.1 ثبت کردند. فلوله و فولاژ معاملات حدود 0.5  میلیون سهمی خودرادردرصد مثبت 0.5 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 102.5  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 15 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5  تجربه کرد. ارفع و فایرا  معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 3.7 ثبت نمودند. میدکو و هرمز معاملات به ترتیب حدود 3 و 2  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4.6 تجربه کردند. فنوال و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 0.5 ثبت نمودند. فولاد معاملات حدود  26.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. فخوز متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 50 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد.   شاراک معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت نمود. جم و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 2 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کردند. وپترو و فارس معاملات به ترتیب حدود 7 و 5.5  میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 3.3 و 0.5 ثبت کردند. شکربن و شیران معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 0.5 ثبت کردند. شپارس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت نمود. تاپیکو و پارسان معاملات به ترتیب حدود 15.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس معاملات حدود 221.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کردند. خساپا و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 56.5 و 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1 ثبت کردند. خودرو و خاذین معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 0.5 ثبت کردند. خشرق و ورنا معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. خکار ، خپرخش و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 5 ، 1 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.7 و 1.1 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد .

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 82.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7  ثبت کرد. وکار و وسینا معاملات به ترتیب حدود 14 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 0.5 ثبت کردند. وخاور و وپارس معاملات به ترتیب حدود 6 و 3 میلیون سهمی خودرا دردرصد مثبت 0.5 ثبت کردند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 128 و 53.5  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کردند. وپست معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 تجربه نمود. وپاسار معاملات حدود 35.5  میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه آ س پ و ثاباد  معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.6 ثبت کردند. ثفارس معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت  کرد. ثتران و وساخت معاملات به ترتیب حدود 8 و 6.5 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 4.3  ثبت کردند.  ثعمرا و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 1.7 ثبت کردند. ثرود ، ثپردیس ، ثشرق و ثغرب معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 ، 3 ، 2.9 و 1.3 ثبت کردند. ثشاهد ، ثمسکن ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 15 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1.8 و 3.4 ثبت کردند. وصنعت و وگستر معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 2.5 میلیون سهمی خودرا دردرصد مثبت 0.5 ثبت کردند. وسبحان و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 0.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.9  ثبت کردند. وبیمه و وخارزم معاملات حدود 10 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 0.5 ثبت کردند. وتوصا و وسپه معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی2.7 و 0.5 ثبت کردند. پردیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شبندر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1  ثبت کرد. شسپا ، شاوان  و شبهرن معاملات حدود  0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 7 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. شرانل و شبریز معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1 تجربه نمودند. ونفت و شپاس معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.

سایرگروه ها:

بترانس معاملات حدود 15 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:36

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |