شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 19 اسفند 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه، شاخص بازار اول با 1139 واحد افزایش به 123417 و شاخص بازار دوم با 2623 واحد افزایش  به 316917 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1463 واحد ( مثبت 0.9 درصد ) در 164470 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 19.8 واحدی در 2070 به کار خود پایان داد.

فملی و فولاد با تاثیر به ترتیب مثبت 240 و 206 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. رمپنا و همراه با تاثیر به ترتیب منفی 22.9 و 18.7  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و دماوند با تاثیر مثبت 7.6 و 6.1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. ارفع و هرمز با تاثیر به ترتیب منفی 1.3 و 0.52 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2 میلیارد معامله معادل 6119 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 625.5 میلیون معامله معادل 6469  میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 277 و 252 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 163 و 150 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 163  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5.2 ثبت کرد. فملی و فولاد معاملات  به ترتیب حدود 70 و 63.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 1.9 ثبت کردند. فولای و کاوه معاملات به ترتیب حدود 9 و 8  میلیون سهمی خودرادردرصدهای به ترتیب مثبت 4 و 2.7 ثبت کردند. فایرا و میدکو معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 1.2 ثبت کردند. فسرب ، فاسمین و فنوال معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 ، 2.1 و 1.7  تجربه کردند. وتوکا و ارفع معاملات به ترتیب حدود 4 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 42.1 و 2 ثبت نمودند. فلوله معاملات حدود 1  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه کرد. فباهنر معاملات حدود  1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. فخوز متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 58 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد.   شیران ، شاراک و شوینده معاملات به ترتیب حدود 14 ، 10 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 1.8 و 4.3 ثبت نمودند. شغدیر و وپترو معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 و 2.9 ثبت کردند. شکربن ، پارس و زاگرس معاملات  حدود 1 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 5 ، 1.5 و 1 ثبت کردند. شدوص و شپارس معاملات به ترتیب حدود 6 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 0.5 ثبت کردند. تاپیکو ،پارسان و فارس معاملات به ترتیب حدود 23 ، 8.5 و 7 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس معاملات حدود 119 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. خکار و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 0.5 ثبت کردند. خاذین و خودرو معاملات به ترتیب حدود 15.5 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 0.5 ثبت کردند. ورنا و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 1.4 ثبت کردند. خشرق و خگستر معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. ختوقا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. خساپا ، خبهمن و خکمک معاملات به ترتیب حدود 39.5 ، 7 و 6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند .

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 150 و 115.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 1.8  ثبت کردند. وپاسار و وکار معاملات به ترتیب حدود 34 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1 ثبت کردند. وپست معاملات حدود 13 میلیون سهمی خودرا دردرصد منفی 0.5 ثبت کرد. وسینا و وپارس معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود. وبملت معاملات حدود 105.5 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثعمرا و ثاباد  معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 0.5 ثبت کردند. ثفارس و کرمان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 0.5 ثبت  کردند. وساخت و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 7 و 2.5 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 3.1 و 1.9 ثبت کردند.  آ س پ و ثپردیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کردند. ثرود و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 1 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 1 ثبت کردند. ثتران معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. ثشاهد ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1.3 ثبت کرد. وسکاب و وساپا معاملات به ترتیب حدود 10 و 9.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 0.5 ثبت کردند. وصنعت ، پردیس و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 2 و 1 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 1.3 و 0.5 ثبت کردند. وبیمه و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 27 و 14.5  میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 4.2 و 0.5 ثبت کردند. وگستر و وآتی معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی1 و 0.5 ثبت کردند. وتوسم و ونیکی معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5  تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 7 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 1.6  ثبت کردند. شپاس و شبندر معاملات حدود  1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 1 ثبت کردند. شاوان و شبریز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 1.5 ثبت کردند. شرانل و شسپا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 تجربه نمودند. ونفت و شنفت معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کردند. شبهرن معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

سایرگروه ها:

لوتوس معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:45

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |