شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 20 اسفند 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه، شاخص بازار اول با 2390 واحد افزایش به 125807 و شاخص بازار دوم با 4571 واحد افزایش  به 321488 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 2899 واحد ( مثبت 1.7 درصد ) در 167370 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 27 واحدی در 2097 به کار خود پایان داد.

فولاد و فملی با تاثیر به ترتیب مثبت 495 و 287 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. خودرو و خساپا با تاثیر به ترتیب منفی 17 و 15  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و دماوند با تاثیر مثبت 7.5 و 4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. مارون و قاسم با تاثیر به ترتیب منفی 1.5 و 0.24 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.3 میلیارد معامله معادل 15060 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 946 میلیون معامله معادل 13556 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فولاد و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 430 و 336 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 207 و 177 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 207  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. فولاد ، فملی و کاوه معاملات  به ترتیب حدود 128 ، 93 و 50  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 ، 4.1 و 4.9 ثبت کردند. میدکو و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 7 و 6 میلیون سهمی خودرادردرصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1 ثبت کردند. فولاژ و فولای معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 1.6 ثبت کردند. فایرا و  فاسمین معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 2  تجربه کردند. فنوال و فباهنر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 2 ثبت نمودند. هرمز و ارفع معاملات حدود 2  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 0.5 تجربه کردند. فلوله معاملات حدود  2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 تجربه نمود. فخوز متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 154 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2ثبت کرد.   فارس ، شاراک و پارسان معاملات به ترتیب حدود 12 ، 11.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 2.5 و 1ثبت نمودند. شپارس و پارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1.8 ثبت کردند. شکربن و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 1.4 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 31.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. شغدیر و شوینده معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.3 ثبت نمودند. وپترو معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. شپترو و شیران متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خکار و خموتو معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 2.7 ثبت کردند. خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 69 و 63.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 2.5 ثبت کردند. خزامیا ، خودرو و خاذین معاملات به ترتیب حدود 18 ، 12 و11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 ، 1.5 و 0.5 ثبت کردند. خبهمن و ورنا معاملات به ترتیب حدود 8 و 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کردند. خشرق و خگستر معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 1 ثبت کردند. ختوقا و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 3 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت و وتجارت معاملات به ترتیب حدود 123.5 و 117.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 2.3  ثبت کردند. وپاسار معاملات حدود 46.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وخاور و وپست معاملات بیه ترتیب حدود 12.5 و 11 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 1.6 ثبت کردند. وپارس معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وسینا و وکار معاملات به ترتیب حدود 7 و 4 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبصادر ، دی ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وساخت معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 ثبت کرد. ثاباد و کرمان معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.9 ثبت  کردند. ثتران و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.4 ثبت کردند.  ثمسکن و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. ثفارس و ثغرب معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 0.5 ثبت کردند. ثاخت معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. ثشاهد ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وبیمه و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 38.5 و 22.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1.8 و 1 ثبت کردند. وتوصا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خودرا دردرصد مثبت 2.4 ثبت کرد. وسکاب و وساپا معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 10.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 1.4 ثبت کردند. پردیس و وآتی معاملات به ترتیب حدود 5 و 3.5  میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. وگستر  وسبحان و وتوسم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی1.1 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. ونیکی و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1  تجربه نمودند. سرچشمه ، وصنعت و وسپه متوقف می باشند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت معاملات حدود 41.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 26.5 و 20.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 4.7 ثبت کردند. شبریز و شپاس معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.5 ثبت کردند. شبندر ، شرانل و شاوان معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 ، 1.8 و 2 تجربه نمودند. شراز ، شسپا و شبهرن معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 ، 3.4 و 0.5 ثبت کردند. شنفت معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت نمود.

سایرگروه ها:

لوتوس معاملات حدود 37.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 54 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 تجربه کرد.

ولساپا معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:48

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |