شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 21 اسفند 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه، شاخص بازار اول با 341 واحد افزایش به 126149 و شاخص بازار دوم با 1330 واحد افزایش  به 322825 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 538 واحد ( مثبت 0.32 درصد ) در 167909 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 6.1 واحدی در 2090 به کار خود پایان داد.

فولاد و فملی با تاثیر به ترتیب مثبت 180 و 130 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. مبین و رمپنا با تاثیر به ترتیب منفی 46.5 و 39  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند  وشپاس با تاثیر مثبت 3.4 و 0.61 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. ذوب و کگهر با تاثیر به ترتیب منفی 3.8 و 2.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.7 میلیارد معامله معادل 6041 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 642  میلیون معامله معادل 4931 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 559 و 262 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب  با حجم به ترتیب حدود 325 و 96  میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد ، فملی و کاوه معاملات  به ترتیب حدود 53 ، 42 و 30.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 ، 1.7 و 4.2 ثبت کردند. میدکو و فایرا معاملات به ترتیب حدود 11.5 و 4 میلیون سهمی خودرادردرصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.9 ثبت کردند. فاسمین معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. ذوب معاملات حدود 96.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد. وتوکا و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1  تجربه کردند. فولای و ارفع معاملات به ترتیب حدود  2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 1.4 ثبت نمودند. فنوال و فلوله معاملات حدود 1.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 0.5 تجربه کردند. فخوز متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 79 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 ثبت کرد.   شوینده و شپارس معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 4.5 ثبت نمودند. وپترو و جم معاملات به ترتیب حدود 3 و 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در دردرصد منفی 1.1 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. زاگرس ، پارس و کرماشا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 ، 0.5 و 0.5 ثبت نمودند. فارس و پارسان معاملات به ترتیب حدود 10 و 5  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. شپترو و شیران متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خکمک و خگستر معاملات به ترتیب حدود 7 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 0.5 ثبت کردند. خچرخش معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. خساپا و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 46.5 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. خبهمن و خودرو معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. خاذین و ورنا معاملات به ترتیب حدود 6 و 5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 1 ثبت کردند. خشرق و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.1 ثبت کردند. خپارس معاملات حدود 58.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 95.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. وپاسار و وخاور معاملات به ترتیب حدود 37.5 و 22.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.1 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را دردرصد مثبت 1 ثبت کرد. وپست و وسینا معاملات به ترتیب حدود 8 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 0.5 ثبت کردند. وتجارت و وپارس معاملات به ترتیب حدود 325 و 5.5 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبصادر ، دی ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وساخت و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 7 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 0.5 ثبت کردند. کرمان و ثرود معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 1.9 ثبت  کردند. ثتران معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را دردرصد منفی 1.6 ثبت کرد. ثاباد و ثمسکن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5 ثبت کردند. ثعمرا و ثاخت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 0.5 ثبت کردند. ثشاهد ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه سرچشمه و وآتی معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  0.5 ثبت کردند. وبیمه و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 15 و 10 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 1.1 ثبت کردند. وساپا و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 4 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. وگستر و پردیس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.6 ثبت کردند. وسبحان و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. وصنعت و وسپه متوقف می باشند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. شپاس و ونفت معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 0.5 ثبت کردند. شبریز و شرانل معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 2.3 ثبت کردند. شنفت و شاوان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمودند. شپنا ، شبندر ، شبهرن و شسپا معاملات به ترتیب حدود 11.5 ، 3.5 ، 0.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد.

های وب معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 تجربه کرد.

شکلر معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:54

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |