شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 22 اسفند 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه، شاخص بازار اول با 1073 واحد افزایش به 127222 و شاخص بازار دوم با 1527 واحد افزایش  به 324353 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1205 واحد ( مثبت 0.72 درصد ) در 169115 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 5 واحدی در 2095 به کار خود پایان داد.

فولاد و وبملت با تاثیر به ترتیب مثبت 219 و 169 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. پارس و کچاد با تاثیر به ترتیب منفی 55 و 42  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و شرانل با تاثیر مثبت 3.9 و 1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. ارفع و سرچشمه با تاثیر منفی 1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 3 میلیارد معامله معادل 8370 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 927  میلیون معامله معادل 7442 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به دماوند و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 821 و 703 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وبملت و ذوب  با حجم به ترتیب حدود 244 و 129 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 129 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فولاد و  فملی معاملات  به ترتیب حدود 81 و 61  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.5 ثبت کردند. فولاژ و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 19 و 12 میلیون سهمی خودرادردرصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.6 ثبت کردند. میدکو و کاوه معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 0.5 ثبت کردند. وتوکا و فولای معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 2.5  تجربه کردند. فلوله و فسرب معاملات به ترتیب حدود  2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.2 ثبت نمودند. فایرا ، فباهنر و ارفع معاملات به ترتیب حدود 4 ، 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 ، 1 و 1.6 تجربه کردند. فخوز متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 125 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد. پارسان و فارس معاملات به ترتیب حدود 41 و 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.5 ثبت نمودند. شپدیس و شاراک معاملات به ترتیب حدود 24 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1.4 ثبت کردند. شغدیر ، شیراز و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 10 ، 7.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.8 ، 4.4 و 3.9 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. وپترو و شوینده معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2 ثبت نمودند. شکربن و شفارس معاملات حدود 1  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 1 تجربه نمودند. شپترو و شیران متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 16.5 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 1.2 ثبت کردند. خشرق ، خکار و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 7.5 ، 5.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 ، 1.9 و 0.5 ثبت کردند. خکمک و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 3 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 0.5 ثبت کردند. خزامیا معاملات حدود 54 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. خاذین ، خگستر و خاهن معاملات به ترتیب حدود 9.5 ، 7 و 1.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. خپارس و خساپا معاملات به ترتیب حدود 60 و 52.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 244 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. وپاسار و وسینا معاملات به ترتیب حدود 42 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 1.7 ثبت کردند. وپست و وخاور معاملات به ترتیب حدود 21.5 و 17 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 4.9 ثبت کردند. وپارس و وکار معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 4.1 ثبت کردند. وبصادر ،وتجارت ، دی ، ونوین ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثپردیس و کرمان معاملات به ترتیب حدود 6 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 1 ثبت کردند. ثشاهد و ثتران معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 0.5 ثبت  کردند. ثغرب و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 4 میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 1.2 ثبت کردند. ثعمرا و وساخت معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 3.9 ثبت کردند. ثمسکن ، ثاخت و ثاباد معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند. ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وصنعت و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  5.9 و 0.5 ثبت کردند. اعتلا ، وسبحان و وگستر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند. سرچشمه و پردیس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 0.5 ثبت کردند. وخارزم ، وساپا و وآتی معاملات به ترتیب حدود 17 ، 9 و 2 میلیون سهمی خودرا درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وسپه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. شتران و شپاس معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.2 ثبت کردند. شبریز و شرانل معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.2 ثبت کردند. ونفت معاملات حدود 5  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 تجربه نمود. شبهرن و شاوان معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 0.5 ثبت نمودند. شبندر معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 25  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد.

های وب معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 تجربه کرد.

دماوند معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:47

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |