شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 19 فروردین 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه، شاخص بازار اول با 546 واحد افزایش به 140579 و شاخص بازار دوم با  265 واحد افزایش  به 367773 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 518 واحد ( مثبت 0.28 درصد ) در 188592 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 1.8 واحدی در 2412 به کار خود پایان داد.

شپنا و شتران با تاثیر به ترتیب مثبت 188 و 173 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. وبملت و فولاد با تاثیر به ترتیب منفی 138 و 81 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و ذوب با تاثیر به ترتیب مثبت 3.3 و 2.2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. هرمز و زاگرس  با تاثیر به ترتیب منفی 3.1 و 2.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.2 میلیارد معامله معادل  10172 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.2 میلیارد معامله معادل 4964 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و خودرو با ارزش به ترتیب حدود 578 و 547 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و وپاسار با حجم به ترتیب حدود 341 و 340 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 341  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. فملی و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 38.5 و 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 2.6 ثبت کردند. فنوال و فسرب معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 3.7 ثبت کردند. فولاد معاملات حدود 80 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. فایرا ، فولاژ و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 5 ، 4.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 ، 2.3 و 1.4 تجربه کردند. فلوله و میدکو معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 0.5 ثبت نمودند. ارفع و فولای معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.5 تجربه نمودند. کاوه ، وتوکا و فخوز معاملات به ترتیب حدود 20 ، 7.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 174.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. تاپیکو و شیران معاملات به ترتیب حدود 47 و 38 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.2 ثبت نمودند. وپترو و پارسان معاملات به ترتیب حدود 13 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1.5 ثبت کردند. شیراز و شوینده معاملات به ترتیب حدود 5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 1.9 ثبت کردند. شاراک ، شپارس و شفارس معاملات به ترتیب حدود 10.5 ، 3.5  و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.7 و 2 ثبت کردند. زاگرس و پارس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت نمودند. فارس و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 11 و 7 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. شپترو متوقف است.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خودرو معاملات حدود  142  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. خوساز و خگستر معاملات به ترتیب حدود 54 و 43 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 4.1  ثبت کردند. خساپا و خپارس  معاملات به ترتیب حدود 151 و 125 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 3 ثبت کردند. خزامیا ، خبهمن و ورنا معاملات به ترتیب حدود 35 ، 24.5 و 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 ، 4.5 و 1.5 ثبت کردند. ختوقا و خاذین معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 2.2 ثبت کردند. خشرق و خکار معاملات به ترتیب حدود 6 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 3.2 ثبت کرد. خچرخش و خکمک معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 3.4 ثبت نمودند. خریخت متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار و وپارس معاملات به ترتیب حدود 340 و 30.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 1.3 ثبت کردند. وبملت معاملات حدود 118 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کرد. وسینا و وپست معاملات به ترتیب حدود 30 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 3.3 ثبت کردند. وخاور ، ونوین و وکار معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 2 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 ، 0.5 و 0.5 ثبت نمودند. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه کرمان معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. ثالوند معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. ثنوسا ، ثمسکن و ثتران معاملات به ترتیب حدود 44.5 ، 24 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 ، 1.3 و 2.8 ثبت کردند. ثاخت ، ثعمرا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 3.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 ، 2.7 و 1.1 ثبت کردند . وساخت و ثغرب معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 1.9 ثبت کردند. ثفارس ، ثاباد و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 2 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2، 4.5 و 3 ثبت کردند . ثباغ و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 2.5 ثبت نمودند. ثپردیس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. ثاژن متوقف است .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وآتی و وسکاب  معاملات به ترتیب حدود  34 و 32 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.3 و 1.7 ثبت کردند. وصنعت معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خودرا دردرصد مثبت2.4 ثبت کرد. ونیکی و وسپه معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند . وساپا و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 35.5 و 32 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب منفی 2.7 و 1.9 ثبت کردند. وبیمه و پردیس معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 1 ثبت نمودند . سرچشمه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5 میلیون سهمی خود را  در  درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 0.5 ثبت نمودند. وبهمن ، وسبحان و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 2 ، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 ، 1.1 و 0.5 تجربه کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران  و شپنا معاملات به ترتیب حدود 46.5 و 41 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 3.7 ثبت کردند.  شبندر معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت کردند.  شپاس و ونفت معاملات  حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 3.2 و 0.5 ثبت کردند .  شبریز و شسپا معاملات حدود 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 1 ثبت کردند. شاوان و شرانل معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 2.5 ثبت نمودند. شراز و شنفت معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 0.5 تجربه نمودند. شبهرن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

حفارس پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج به سامانه معاملات بازگشت و  معاملات حدود 81 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 40 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 161 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 تجربه کرد.

تنوین معاملات حدود 38 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:43

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |