شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 20 فروردین 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه، شاخص بازار اول با 1242 واحد افزایش به 141822 و شاخص بازار دوم با  4150 واحد افزایش  به 371925 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1832 واحد ( مثبت 0.97 درصد ) در 190425 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 17.6 واحدی در 2430 به کار خود پایان داد.

اخابرو فولاد با تاثیر به ترتیب مثبت 180 و 173 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. وبملت و حکشتی با تاثیر به ترتیب منفی 83.6 و 57.8 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و سرچشمه با تاثیر به ترتیب مثبت 6.2 و 2.2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. چکاپا و سمگا با تاثیر به ترتیب منفی 0.5 و 0.44 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3 میلیارد معامله معادل  9693 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 969 میلیون معامله معادل 4446 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و ذوب با ارزش به ترتیب حدود 418 و 393 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و ذوب با حجم به ترتیب حدود 244 و 232 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 95 و 37  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 1.5 ثبت کردند. کاوه و فایرا معاملات به ترتیب حدود 31 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.3 ثبت کردند. فولاژ و فخوز معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 1.4 ثبت کردند. فسرب و فولای معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 0.5 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 تجربه کرد.  فنوال و فلوله معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 1.5 ثبت نمودند. وتوکا ، میدکو و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 11.5 ، 6 و 6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 180.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. شیران ، فارس و پارسان معاملات به ترتیب حدود 44.5 ، 11.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 1.1 و 1.6 ثبت نمودند. وپترو و شیراز معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 0.5 ثبت کردند. شپارس و پارس معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 1.7 ثبت کردند. شپدیس و کرماشا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 0.5 ثبت کردند. شفارس و شوینده معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 1 ثبت نمودند. شکربن و جم معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 0.5 ثبت نمودند. تاپیکو ، شاراک و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 38 ، 9.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. شپترو متوقف است.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خگستر و خوساز معاملات به ترتیب حدود  42 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 4.3  ثبت کردند. خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 108.5 و 83.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 3.3 ثبت کردند. خودرو و خاذین معاملات به ترتیب حدود 78 و 41 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 3.3 ثبت کردند. ورنا و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 16.5 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 و 3 ثبت کردند. ختوقا و خاذین معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 2.7 ثبت کردند. خشرق و خکار معاملات به ترتیب حدود 10 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 3.5 ثبت کرد. خچرخش ، خکمک و خاهن معاملات به ترتیب حدود2.5 ، 2 و 2 میلیون سهمی خود را در در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 ، 2.6 و 0.5 ثبت نمودند. خریخت متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار معاملات حدود 244 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. وسینا و وپارس معاملات به ترتیب حدود 66. 34.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.8 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 135.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت نمود. وپست و وکار معاملات به ترتیب حدود 15 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمودند. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 61 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. ثعمرا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 19 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 1 ثبت کردند. ثاخت و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 5.5 و4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 3.3 ثبت کردند. ثغرب و کرمان معاملات به ترتیب حدود 4 و 2.5میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.4 ثبت کردند . ثشرق و ثپردیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 1 ثبت کردند. آ س پ و ثاباد معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 1.4 ثبت کردند . ثشاهد معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمود. ثفارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. وساخت ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وآتی و وسکاب  معاملات به ترتیب حدود  93 و 22.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.9 و 2.8 ثبت کردند. وصنعت و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 7 و 5.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 11.5 ثبت کردند. ونیکی و وسپه معاملات به ترتیب حدود 5 و 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1.4 ثبت کردند . وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 37 و 31 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب منفی 1 و 3.2 ثبت کردند. وبیمه و پردیس معاملات به ترتیب حدود 10 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.1 ثبت نمودند . وتوصا و وگستر معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را  در  درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.4 ثبت نمودند. وسبحان و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 22.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.3 تجربه کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 24 و 21.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 1.6 ثبت کردند.  ونفت و شبریز معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 1.2 ثبت کردند.  شاوان ، شپاس و شبندر معاملات  حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 4 ، 2.2 و 2.2 ثبت کردند .  شسپا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 ثبت کرد. شراز و شنفت معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 0.5 ثبت نمودند. شبهرن و شرانل معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 تجربه نمودند.

سایرگروه ها:

سفارس معاملات حدود 119 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

اخابر معاملات حدود 79 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 تجربه کرد.

حفارس معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:41

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |