شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 13 دی 1396

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 194واحد کاهش به 68069.9 شاخص بازار دوم با 807.5 واحد کاهش به 204654.5 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 311.6 واحدی( منفی 0.32 درصد) در مقدار 95929.6 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 0.4 واحدی در مقدار 1055.3 به کار خود پایان داد.

اخابر و فخوز تاثیر به ترتیب مثبت 12 و 9.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و فولاد با تاثیر به ترتیب منفی 53.7 و 41.2 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و شپاس با تاثیر به ترتیب مثبت 3.9 و 0.14 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و سرچشمه با تاثیر به ترتیب منفی 1 و 0.48 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.451 میلیارد معامله معادل 3094 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 434 میلیون معامله معادل 1397 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به سصفها و خساپا با ارزش به ترتیب حدود 105 و 65 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به جهرم و خساپا با حجم به ترتیب حدود 71.5 و 68 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.1 ثبت کرد. فولاد معاملات حدود 20.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. کاوه و فنوال معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.9 و 1 ثبت کردند. ارفع و فولای معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.6 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. وتوکا و فولاژ معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 0.4 ثبت کردند. فخوز معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فایرا و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 2.8 ثبت کردند. فلوله معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در  درصد مثبت 4 ثبت کرد. هرمز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 25 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. فارس و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 0.5 ثبت کردند. پارسان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. شیراز و کرماشا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 و 0.7 ثبت کردند. شفارس معاملات حدود 0.8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. وپترو معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5.9 ثبت کرد. شکربن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد. جم و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. شپلی و شمواد متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 68 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. خاور و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 15.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 0.9 ثبت کردند. خکاوه معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. خرینگ ، ورنا و خگستر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 ، 0.6 و 0.4 ثبت کردند. خاذین معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. خریخت و خمحرکه معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 2.6 ثبت کردند. خکمک معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. خکار معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. خودرو و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 11 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه ونوین معاملات حدود 0.6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. ویسنا ، وبملت و وانصار معاملات به ترتیب حدود 6 ، 4 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وپاسار ، وپارس ، وکوثر ، وپست ، وکار و وگردش متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثاژن معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. ثنوسا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. وساخت ، ثفارس ، ثغرب ، ثعمرا و ثتران معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 ، 2.9 ، 2.4 ، 2.3 و 0.6 ثبت کردند. ثشاهد معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. ثمسکن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. وتوصا و وملت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.5 ثبت کردند. سرچشمه معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.6 ثبت کرد. وصنا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. وخارزم معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. وتوسم معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. وبیمه متوقف است.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. شبریز و شتران معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 0.5 ثبت کردند. شبندر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. شاوان و ونفت معاملات حدود 0.8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.2 و 0.6 ثبت کردند. شسپا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

جهرم معاملات حدود 71.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 7.8 تجربه کرد.

فسا معاملات حدود 56 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 تجربه کرد.

ولساپا معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:117

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |