شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 16 دی 1396

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه، شاخص بازار اول با 216.6 واحد افزایش به 68286.9 شاخص بازار دوم با 861.6 واحد افزایش به 205515.5 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 341 واحدی( مثبت 0.36 درصد) در مقدار 96270.4 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 8.1 واحدی در مقدار 1063.4 به کار خود پایان داد.

شپنا و فملی تاثیر به ترتیب مثبت 40.5 و 31.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فخوز و رمپنا با تاثیر به ترتیب منفی 19.2 و 12.2 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت 2.23 و 1.22 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. میدکو و کاسپین با تاثیر به ترتیب منفی 0.52 و 0.22 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.317 میلیارد معامله معادل 3518 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 373 میلیون معامله معادل 1839 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به کروی و فاسمین با ارزش به ترتیب حدود 135 و 103 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به جهرم و کروی با حجم به ترتیب حدود 72 و 41 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. فاسمین و ذوب معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 0.6 ثبت کردند. فملی معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.8 ثبت کرد. فزرین ، فنوال ، کاوه و فایرا معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 4.4 ، 1.6 و 0.5 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. فسرب و فولای معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 3.9 ثبت کردند. فخوز معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. میدکو معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. فولاژ معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. پارسان و فارس معاملات به ترتیب حدود 6 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کردند. تاپیکو معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. شفارس و شکربن معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 1 ثبت کردند. جم معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وپترو ، شپلی و شمواد متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 9 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 1.2 ثبت کردند. خاور و خودرو معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 1.7 ثبت کردند. ورنا و خکار معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.7 و 0.4 ثبت کردند. ختوقا و خگستر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 1.7 ثبت کردند. خمحرکه ، خاذین و خچرخش معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 2 و 1.6 ثبت کردند. خزر معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. خکاوه و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 14 و 3.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وخاور معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. ونوین معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. وبملت ، وانصار و حکمت معاملات به ترتیب حدود 2 ، 1.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وپاسار ، وپارس ، وکوثر ، وپست ، وکار و وگردش متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. ثنوسا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 3.6 ثبت کردند. ثاژن و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 3.9 ثبت کردند. ثغرب و وساخت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 2.6 ثبت کردند. ثپردیس و ثشرق معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 2.8 ثبت کردند. ثشاهد معاملات حدود 0.7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. وآذر معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وخارزم معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. وملت و گوهران معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 1.4 ثبت کردنذد. سرچشمه و وسپه معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 و 0.3 ثبت کردند. وتوسم معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 1.6 ثبت کردند. ونفت و شبریز معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 3.1 ثبت کردند. شاوان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

جهرم معاملات حدود 72 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5.5 تجربه کرد.

کروی معاملات حدود 41 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 تجربه کرد.

فسا معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 9.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:117

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |