شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 17دی 1396

درپایان جلسه معاملاتی امروز یک شنبه، شاخص بازار اول با 65.3 واحد کاهش به 68220.9 شاخص بازار دوم با 123.2 واحد افزایش به 205650.3 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 35.7 واحدی( منفی 0.04 درصد) در مقدار 96234.5 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 4.7 واحدی در مقدار 1068.2 به کار خود پایان داد.

وبملت و شخارک تاثیر به ترتیب مثبت 32.5 و 14 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و فملی با تاثیر به ترتیب منفی 93.8 و 49.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 2.17 و 1.61 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. میدکو و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 1.08 و 1.03 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 708 میلیون معامله معادل 1645 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 530 میلیون معامله معادل 1301 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و چکاپا با ارزش به ترتیب حدود 118 و 110 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و فسا با حجم به ترتیب حدود 135.5 و 75.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 135.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. فایرا معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد. فاسمین معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. فخوز و فزرین معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.9 ثبت کردند. فنوال و فولای معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 0.4 ثبت کردند. هرمز و فولاژ حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 0.8 ثبت کردند. فولاد معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 15.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. کاوه معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. میدکو و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1 ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. فارس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کردند. .پترو معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد. پترول و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. شیران و شفارس معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.9 و 4.8 ثبت کردند. پارسان و شاراک معاملات به ترتیب حدود 9 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. شپلی و شمواد متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خزامیا معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. خکاوه و خاور معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 و 1 ثبت کردند. خودرو معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. خکمک ، ورنا و خاذین معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 1.4 و 0.7 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. خزر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. خساپا ، خپارس و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 32 ، 9.5 و 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. ونوین معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. وانصار ، وسینا و وخاور معاملات به ترتیب حدود 2 ، 1 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وپاسار ، وپارس ، وکوثر ، وپست ، وکار و وگردش متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. ثپردیس معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کردند. ثاخت و ثتران معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.3 ثبت کردند. وساخت ، ثغرب ، ثشرق و ثاژن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 4.4 ، 4.1 و 3.5 ثبت کردند. ثشاهد معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. ثفارس ، ثنوسا و آ.س.پ معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 4.4 و 3.4 ثبت کردند.

 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. وخارزم معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. وملت و گوهران معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 1 ثبت کردند. وسپه و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کردند. وسبحان معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. وآتی معاملات حدود 0.6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. وبیمه متوقف است.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. شبندر و ونفت معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 0.7 ثبت کردند. شسپا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. شرانل و شبهرن معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 0.6 ثبت کردند. شتران معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

سایرگروه ها:

فسا معاملات حدود 75.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 8.7 تجربه کرد.

جهرم معاملات حدود 58.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.5 تجربه کرد.

لکما معاملات حدود 33 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:89

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |