شرح خبر

ترجمان عصرگاهی19 دی 1396

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 104 واحد کاهش به 68146.4 شاخص بازار دوم با 527.5 واحد کاهش به 205542.5 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 183.2 واحدی( منفی 0.19 درصد) در مقدار 96149.2 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 2.5 واحدی در مقدار 1077.4 به کار خود پایان داد.

فملی و شخارک تاثیر به ترتیب مثبت 34.5 و 26.2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و فولاد با تاثیر به ترتیب منفی 61.3 و 56.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت 5.23 و 3.34 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. میدکو و ذوب با تاثیر به ترتیب منفی 2.16 و 1.62 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 901 میلیون معامله معادل 2329 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 352 میلیون معامله معادل 1140 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به زاگرس و شپنا با ارزش به ترتیب حدود 160 و 82 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به فسا و لکما با حجم به ترتیب حدود 82.5 و 62.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 39 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.3 ثبت کرد. فولاد معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. فایرا و فنوال معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 1.7 ثبت کردند. وتوکا و کاوه معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.2 ثبت کردند. فولاژ معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. فسرب و فملی معاملات به ترتیب حدود 20 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 0.9 ثبت کردند. فاسمین معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. فزرین و فولای معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 0.3 ثبت کردند. فرآور معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 6.9 ثبت کرد. فخوز و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه زاگرس معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. پترول و شاراک معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.4 ثبت کردند. پاکشو و شتوکا معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 4.8 ثبت کردند. شکربن و جم معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 1 ثبت کردند. فارس معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. تاپیکو و وپترو معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 1.5 ثبت کردند. شفارس معاملات حدود 0.8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.5 ثبت کرد. پارسان، شپلی و شمواد متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 25.5 و 20.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 2.5 ثبت کردند. خاور و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 10 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 1.3 ثبت کردند. خودرو و خکاوه معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 2.6 ثبت کردند. خگستر و ورنا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 0.7 ثبت کردند. خچرخش و خکمک معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2 و 3.5 ثبت کردند. ختوقا، خرینگ و خاذین معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4، 2.8 و 2 ثبت کردند. خکار معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. خبهمن معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وسینا معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. حکمت و وانصار معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وپاسار ، وپارس ، وکوثر ، وپست ، وکار و وگردش متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثپردیس معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. ثمسکن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.5 ثبت کرد. ثتران و ثاژن معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 3.2 ثبت کردند. وساخت معاملات حدود 0.8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.5 ثبت کرد. ثنوسا، آ.س.پ ، ثغرب و ثاخت معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 ، 1.2 ، 0.9 و 0.7 ثبت کردند.

 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وسبحان معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. وتوصا و وتوسم معاملات حدود 0.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 0.5 ثبت کردند. سرچشمه معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.5 ثبت کرد. وملت و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 0.5 ثبت کردند. وسپه معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وبیمه متوقف است.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. شتران و ونفت معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.5 ثبت کردند. شبهرن معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. شسپا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. شبندر و شبریز معاملات به ترتیب حدود 2 و 0.5 میلیون سهمی خود را حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

فسا معاملات حدود 82.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 تجربه کرد.

لکما معاملات حدود 62.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 تجربه کرد.

جهرم معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:100

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |