شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 20 دی 1396

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 81.8 واحد افزایش به 68228 و شاخص بازار دوم با 214.6 واحد کاهش به 205327.5 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 36.8 واحدی ( مثبت 0.04 درصد) در مقدار 96186 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 0.6 واحدی در مقدار 1076.7 واحد به کار خود پایان داد.

خودرو و رمپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 41.9 و 33.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. تاپیکو و وغدیر با تاثیر به ترتیب منفی 52.8 و 23.3 واحدی بیشترین اثر منفی رابر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و خراسان با تاثیر به ترتیب مثبت 0.78 و 0.65 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. میدکو و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 2.6 و 1.15 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.228 میلیارد معامله معادل 3044 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 319 میلیون معامله معادل 981 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فولاد و خودرو با ارزش به ترتیب حدود 106 و 81 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و فولاد با حجم به ترتیب حدود 54 و 37.5 میلیون سهم بود.

شاخص کل امروز روند صعودی داشت و در کل نسبت به روز قبل خود 36.8 واحد افزایش  یافت.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 54 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. کاوه معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. فولای معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. فولاد معاملات حدود 37.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. فاسمین معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 تجربه کرد. فایرا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. فسرب و فخوز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.6 ثبت کردند. میدکو و فباهنر معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 0.8  ثبت کردند. فملی و فنوال معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

دراین گروه تاپیکو معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. کرماشا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. شلعاب و وپترو معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 0.6 ثبت کردند. پاکشو و شتوکا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 0.7 ثبت کردند. جم معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. شاراک فارس و شیران معاملات به ترتیب حدود 15، 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. پارسان، شپلی و شمواد متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خودرو و خساپا معاملات به ترتیب حدود 29 و 28.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 0.5 ثبت کردند. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 16.52 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 1.8 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. خکاوه و خاور معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 1.5 ثبت کردند. ورنا معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. خکار و خبهمن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 و 0.4 ثبت کردند. خرینگ، خزر و ختوقا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1، 1 و 0.5 ثبت کردند. خریخت معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. خکمک و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 0.7 ثبت کردند.

گروه:بانكها و موسسات اعتباري

در این گروه وبملت و وسینا معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 و 0.7 ثبت کردند. ونوین معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. وانصار معاملات حدود 1میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد . وبصادر، وتجارت، دی، وپاسار، وپارس، وکوثر، وپست، وکار و وگردش متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثاباد معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد. ثاژن و ثباغ معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 و 4.7 ثبت کردند. ثشرق و آ.س.پ معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 0.8 ثبت  کردند. ثمسکن معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. ثفارس و ثتران معملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.8 و 0.7 ثبت کردند. وساخت معاملات حدود 0.6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. ثنوسا معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

 

گروه سرمايه گذاريها

در این گروه پردیس معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد. وتوصا معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. وسبحان معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. وصنعت و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 0.6 ثبت کردند. ونیکی معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. وملت و وخارزم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. سرچشمه و وآتی معاملات به ترتیب حدود 0.6 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.9 و 0.4 ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه کرد.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي

دراین گروه شپنا معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. ونفت و شسپا معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 2.6 ثبت کردند.شاوان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7ثبت کرد. شتران، شبریز و شبندر معاملات به ترتیب حدود 6، 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

ولساپا معاملات حدود 31 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 تجربه کرد.

ودی معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 تجربه کرد. 


تعداد بازدید ها:91

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |