شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 23 دی 1396

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 404.2 واحد افزایش به 68632.3 شاخص بازار دوم با 464.6 واحد افزایش به 205791.6 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 441.7 واحدی( مثبت 0.46 درصد) در مقدار 96627.5 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 10.4 واحدی در مقدار 1087 به کار خود پایان داد.

فملی و فولاد تاثیر به ترتیب مثبت 79.5 و 60 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و پارسان با تاثیر به ترتیب منفی 22.5 و 22.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب مثبت 6.63 و 1.78 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. هرمز و کاسپین با تاثیر به ترتیب منفی 0.68 و 0.22 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 701 میلیون معامله معادل 1582 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 330 میلیون معامله معادل 1058 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فسا و فولاد با ارزش به ترتیب حدود 92 و 63 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به فسا و لکما با حجم به ترتیب حدود 109 و 33.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 33 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 22 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 2.1 ثبت کردند. فاسمین، فایرا و فولاژ معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 ، 0.8 و 0.3 ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. فولای معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد. فسرب و کاوه معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 0.5 ثبت کردند. وتوکا و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 2.6 ثبت کردند. فخوز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه وپترو معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. شکربن و تاپیکو معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 0.5 ثبت کردند. شاراک و شفارس معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.3 ثبت کردند. پارسان معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. فارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. شیراز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. شپردیس و پترول معاملاتبه ترتیب حدود 1.5 و 0.6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. شپلی و شمواد متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 29 و 23 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کردند. خودرو و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 17.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 2.2 ثبت کردند. خاور، خکاوه و خگستر معاملات به ترتیب حدود 9، 8 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7، 4.2 و 4.9 ثبت کردند. ورنا معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. خاذین و خرینگ معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 1.9 ثبت کردند. خچرخش و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 1.4 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. خکار معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وسینا معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 1میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. حکمت معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وپاسار ، وپارس ، وکوثر ، وپست ، وکار و وگردش متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وآذر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. ثفارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. وساخت معاملات حدود 0.8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. ثغرب معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. ثتران معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد.  ثاخت معاملات حدود 0.7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. ثاژن، ثمسکن و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 1.5 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. ثشرق متوقف است.

 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد. وتوسم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. وتوصا، سرچشمه و وملت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 ، 1.2 و 0.7 ثبت کردند. وصنعت معاملات حدود 0.6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. وخارزم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. وگستر معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وبیمه متوقف است.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و شپنا معاملات به ترتیب حدود 12 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 1.3 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد. ونفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 0.8 ثبت کردند.

سایرگروه ها:

فسا معاملات حدود 109 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 تجربه کرد.

لکما معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 تجربه کرد.

ولساپا معاملات حدود 23.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:97

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |