شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 15 آبان 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 932 واحد افزایش به 137609.9 و شاخص بازار دوم با 715.3 واحد افزایش به 362701.7 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 940.5 واحدی ( مثبت 0.51 درصد) در مقدار 185100.3 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 14.6 واحدی در مقدار 2025.7 واحد به کار خود پایان داد.

رمپنا  و وبملت با تاثیر به ترتیب مثبت 154 و 121 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. پارس و فارس با تاثیر به ترتیب منفی 68 و 67 واحدی بیشترین اثر منفی رابر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و میدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 7.4 و 3.1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. زاگرس و شرانل با تاثیر به ترتیب منفی 3.6 و 0.7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.128 میلیارد معامله معادل 8792 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 740 میلیون معامله معادل 4057 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و رمپنا با ارزش به ترتیب حدود 534 و 477 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وبملت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 183.5 و 170 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 162 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 29.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. وتوکا معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. فباهنر و میدکو معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1.5 ثبت کردند. هرمز معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 تجربه کرد. فلوله معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. فولاد، فایرا و کاوه معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5، 1.3 و 0.4 ثبت کردند. فاسمین و فولاژ معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 و 0.3 ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. فولاد و فخوز معاملات به ترتیب حدود 30 و 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

دراین گروه تاپیکو معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. پارسان و فارس معاملات به ترتیب حدود 10 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 و 0.5 ثبت کردند. شپترو و شغدیر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 1.2 ثبت کردند. شیراز، پارس و وپترو معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2، 1 و 0.4 ثبت کردند. شپارس و شکربن معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 0.4 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 73 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد.  شتوکا، شپاکسا و کرماشا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2، 2.5 و 0.3 ثبت کردند. شیران، شپدیس و جم معاملات به ترتیب حدود 9.5، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 170 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.7 ثبت کرد. خزامیا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 50 و 40 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 1.2 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. ورنا معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.1 ثبت کرد. خودرو و خاذین معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 3.5 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. خشرق و خریخت معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 2 ثبت کردند. خچرخش معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. خزر و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 1.8 ثبت کردند. خمهر و خاهن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 0.5 ثبت کردند. خرینگ معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. ختوقا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه:بانكها و موسسات اعتباري

در این گروه وبملت معاملات حدود 183.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 127.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 20 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد. وپست و وسینا معاملات به ترتیب حدود 13 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 1.8 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.7 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. حکمت، وانصار، دی، وپاسار، وکوثر و وگردش متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وساخت معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. کرمان معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. ثنوسا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 0.9 ثبت کردند. ثرود و ثاباد معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 2 ثبت کردند. ثاژن معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. ثمسکن و ثعمرا معملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 0.9 ثبت کردند. آ.س.پ و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 4.7 ثبت کردند. ثاخت و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. ثتران متوقف است.

 

گروه سرمايه گذاريها

در این گروه وخارزم معاملات حدود 44.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 25 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد. سرچشمه و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 1.2 ثبت کردند. وسبحان و وبیمه معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 0.4 ثبت کردند. وگستر معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. پردیس و وآتی معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5 ثبت کردند. وسکاب معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. وتوسم معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه کرد. وبهمن متوقف است.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي

دراین گروه شپنا معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5.4 ثبت کرد. شتران و شبندر معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 0.6 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  2.9 ثبت کرد. شرانل و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.7 ثبت کردند. شراز معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. شسپا متوقف است.

سایرگروه ها:

رمپنا معاملات حدود 70 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 تجربه کرد.

سمگا معاملات حدود 61.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 6 ثبت کرد.

های وب معاملات حدود 38.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:143

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |