شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 7 آذر 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 2880.9 واحد کاهش به 120392.4 شاخص بازار دوم با 5105.5 واحد کاهش به 327503.6 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 3427.7 واحد ( منفی 2.05 درصد ) در 163772 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 38.8 واحدی در 1777.5 به کار خود پایان داد.

فخوز و فایرا با تاثیر به ترتیب مثبت 20 و 15 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و کگل با تاثیر به ترتیب منفی 386 و 286 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و مادیرا با تاثیر به ترتیب مثبت 0.6 و 0.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 13.6 و 7.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 1.568 میلیارد معامله معادل 4573 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 567 میلیون معامله معادل 3374 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و کگهر با ارزش به ترتیب حدود 455 و 276 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 383.5 و 164 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد معاملات حدود 39 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.7 ثبت کرد.  فملی معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. هرمز معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.5 ثبت کرد. کاوه و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 1.2 ثبت کردند. میدکو و فاسمین معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 2 ثبت کردند. فلوله معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد. فایرا و فولای معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 4.3 ثبت کردند. فخوز و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.6 ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ذوب متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد. پترول معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. شغدیر معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. شاراک و پارسان معاملات به ترتیب حدود 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.3 ثبت کردند. شپدیس و فارس معاملات به ترتیب حدود 5.5 و5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.3 و 1.1 ثبت کردند. وپترو معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. شیران و پارس معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 2.4 ثبت کردند. کرماشا، شوینده و شپترو معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5، 3.9 و 0.9 ثبت کردند. زاگرس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.7 ثبت کرد. شبصیر معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. شکربن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد. شپارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. جم متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 164 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 32.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد. خبهمن و خودرو معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 2.2 ثبت کردند. ورنا معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. خگستر و خاذین معاملات به ترتیب حدود 7 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4 ثبت کردند. خشرق معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد. خچرخش و خزر معاملات حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 3.7 ثبت کردند. خمهر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. خریخت معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. خرینگ معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد. خمحرکه معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. خزامیا متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 383.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. وبملت معاملات حدود 114.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 58 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد. دی معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. وسینا و وپارس معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 1.1 ثبت کردند. وخاور و وپست معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 1.3 ثبت کردند. وانصار، وگردش، حکمت، وکوثر و وپاسار متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثعمرا معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد.  ثتران معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. ثشرق معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد. وساخت، ثنوسا و کرمان معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1، 3.9 و 2.9 ثبت کردند. ثاباد، ثفارس، ثاخت، ثغرب و ثاژن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4، 1.7، 1.6، 1.4 و 0.5 ثبت کردند. ثمسکن معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. آ.س.پ متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 20.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. پردیس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. وسکاب و وصنعت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.3 ثبت کردند.  وسپه معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. واتی متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. ونفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 3.2 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد.  شبهرن و شسپا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 و 2.4 ثبت کردند.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 40.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 26.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 تجربه کرد.

های وب معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:128

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |