شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 11 دی 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 404 واحد افزایش به 119317 شاخص بازار دوم با 466.2 واحد افزایش به 321984 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 435.5 واحد ( مثبت 0.27 درصد ) در 161840.8 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 9.24.2 واحدی در 1882.7 به کار خود پایان داد.

وپاسار و جم با تاثیر به ترتیب مثبت 436 و 203 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و شبندر با تاثیر به ترتیب منفی 152 و 84 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کگهر و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت 6.3 و 2.2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. ذوب و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 6.3 و 1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 3.733 میلیارد معامله معادل 7727 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 748 میلیون معامله معادل 3250 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وپاسار و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 1593 و 744 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 1.2 میلیارد و 375 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 107 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 11 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 1 ثبت کردند. کاوه معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. فباهنر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. فولاژ و فاسمین معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 0.4 ثبت کردند. وتوکا معاملات حدود 25 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد. هرمز معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. فولای و ارفع معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 3.2 ثبت کردند. فخوز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. میدکو، فنوال، فلوله و فایرا معاملات به ترتیب حدود 3، 3، 2 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیران معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. شپارس و وپترو معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 1.7 ثبت کردند. جم و شکربن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.2 ثبت کردند. تاپیکو و پترول معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 و 1 ثبت کردند. شغدیر معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. شپترو و شفارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 0.4 ثبت کردند. شوینده و فارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 0.4 ثبت کردند. شیراز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد.  پارسان و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 218 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. خپارس معاملات حدود 42 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.4 ثبت کرد. خاذین و خودرو معاملات به ترتیب حدود 17 و 16.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 1.7 ثبت کردند. خبهمن و ورنا معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.5 ثبت کردند. خگستر و خموتور معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 3.2 ثبت کردند. خوساز و خچرخش خچرخش معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.6 ثبت کردند. ختوقا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد. خمهر و خریخت معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 3.7 ثبت کردند. خمحرکه معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد. خزر و خشرق معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 0.4 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار معاملات حدود 1.2 میلیارد سهمی خود را در درصد مثبت 33 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 375 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. وبصادر و وبملت معاملات به ترتیب حدود 297.5 و 279.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 3.2 ثبت کردند. دی معاملات حدود 59 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 40.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. وپست و وپارس معاملات به ترتیب حدود 33.5 و 33 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 3.8 ثبت کردند. ونوین معاملات حدود 31.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. وانصار، وگردش، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثتران معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد.  ثشرق، کرمان و ثمسکن معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6، 2.5 و 2.2 ثبت کردند. ثرود و آ.س.پ معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کردند. ثنوسا معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. ثغرب، ثشاهد و ثعمرا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5، 1.2 و 1 ثبت کردند. ثاخت و ثاژن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. ثپردیس و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 و 0.7 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 100 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. وآتی و پردیس معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 4.4 ثبت کردند. وصنعت معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. وسبحان معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 23.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. گوهران، سرچشمه و وگستر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1، 0.7 و 0.7 ثبت کردند. وسکاب معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. وبیمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. شبندر معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.2 ثبت کرد. ونفت و شنفت متوقف هستند.

سایرگروه ها:

سپاها معاملات حدود 55.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 42 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد.

رمپنا معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1ش ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:112

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |