شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 17 دی 1397

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 850.5 واحد افزایش 119757.3 شاخص بازار دوم با 1706.8 واحد افزایش به 322537 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1047.6 واحد ( مثبت 0.65 درصد ) در 162323.4 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 26.2 واحدی در 1909.3 به کار خود پایان داد.

فارس و پارس با تاثیر به ترتیب مثبت 191 و 187 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و جم با تاثیر به ترتیب منفی 207 و 111 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت 5.8و 4.9 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. میدکو و کپرور با تاثیر به ترتیب منفی 2.1 و 0.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.049 میلیارد معامله معادل 5931 بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 841 میلیون معامله معادل 3619 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وپاسار با ارزش به ترتیب حدود 395 و 393 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و دی با حجم به ترتیب حدود 286.5 و 154.5 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 93 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. وتوکا و کاوه معاملات به ترتیب حدود 22 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.7 ثبت کردند. فملی و فولاد معاملات به ترتیب حدود 18 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 2 ثبت کردند. فاسمین و فنوال معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.8 ثبت کردند. فولاژ و هرمز معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 0.8 ثبت کردند. فایرا و فلوله معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 0.4 ثبت کردند. فولای حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.9 ثبت کرد. ، میدکو حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. ارفع معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 22.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. شاراک و پترول معاملات به ترتیب حدود 15.5 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 4.6 ثبت کردند. وپترو و شغدیر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 1.5 ثبت کردند. شپترو معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. پارس و شپدیس معاملات حدود 2 میلیون میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 0.7 ثبت کردند. شپارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. زاگرس و شکربن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 1 ثبت کردند. شیران معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. فارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 137.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. خودرو معاملات حدود 53.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد. خزامیا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 30.5 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.9 و 1.3 ثبت کردند. خمهر معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. خزر معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 ثبت کرد. خموتور و خریخت معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 1.9 ثبت کردند. خشرق معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. ورنا و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کردند. خرینگ معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. خاذین، خگستر و خمحرکه معاملات به ترتیب حدود 12.5، 4.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار معاملات حدود 286.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.6 ثبت کرد. وتجارت معاملات حدود 153.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وبصادر معاملات حدود 99.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد. وسینا معاملات حدود 26.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.6 ثبت کرد. وپارس معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. دی و وبملت معاملات به ترتیب حدود 154.5 و 143.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 1.8 ثبت کردند. وپست معاملات حدود 81.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.  وخاور معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.  وانصار، وگردش، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثنوسا معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد.  ثپردیس، ثاژن و ثمسکن معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2، 1.8 و 0.7 ثبت کردند. ثالوند، وساخت و ثاخت معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3، 1.5 و 0.7 ثبت کردند. ثفارس و ثغرب معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 0.7 ثبت کردند. کرمان و ثاباد معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 1.8 ثبت کرد. ثتران معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. ثعمرا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد.ثشرق معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. ثباغ متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 ثبت کرد. پردیس معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. وآتی معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت کرد. گوهران و وگستر معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 2.2 ثبت کردند. ونیکی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.6 و 0.7 ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد. وسپه و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.7 و 0.5 ثبت کردند. وبیمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. شتران و شبندر معاملات به ترتیب حدود 20.5 و 15.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.4 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد. شاوان و شنفت معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 4.3 ثبت کردند. شسپا، شپاس و شرانل معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3،1.1 و 0.8 ثبت کردند.

سایرگروه ها:

مادیرا معاملات حدود 40 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 تجربه کرد.

حریل معاملات حدود 32.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 6 ثبت کرد.

والبر معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:96

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |