شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 18 فرودین 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه، شاخص بازار اول با 1201 واحد افزایش به 140033 و شاخص بازار دوم با  2749 واحد افزایش  به 367517 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1539 واحد ( مثبت 0.83 درصد ) در 188075 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 19.9 واحدی در 2410 به کار خود پایان داد.

فولاد و وبملت با تاثیر به ترتیب مثبت 255 و 109 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. دعبید و مبین با تاثیر به ترتیب منفی 44 و 35 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت 7.2 و 1.7 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. هرمز و کگهر  با تاثیر به ترتیب منفی 2.1 و 1.9 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.8 میلیارد معامله معادل  9892 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.3 میلیارد معامله معادل 5194 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خودرو و پترول با ارزش به ترتیب حدود 680 و 655 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به پترول و ذوب با حجم به ترتیب حدود 371 و 350 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 350 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. وتوکا و فولاد معاملات به ترتیب حدود 45.5 و 37.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 2 ثبت کردند. فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 25 و 12.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1 ثبت کردند. فنوال ، فباهنر و فایرا معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 3.5 و 2.3 ثبت کردند. فولای و فلوله معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 2.3 تجربه کردند. فاسمین و فخوز معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمودند. هرمز و ارفع معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 0.5 تجربه نمودند. میدکو و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 10 و 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 371 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. تاپیکو و شیران معاملات به ترتیب حدود 41 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.5 ثبت نمودند. شیراز و وپترو معاملات حدود 11.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 1 ثبت کردند. شغدیر ، فارس و شاراک معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.6 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. شفارس ، پارس و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 5 ، 1 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. شوینده و شپارس معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.6 ثبت نمودند. شپدیس و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 0.5 ثبت نمودند. پارسان معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. شپترو متوقف است.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود  287 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. خودرو و خپارس معاملات به ترتیب حدود 179 و 177.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.5 ثبت کردند. خزامیا ، خبهمن و ورنا  معاملات به ترتیب حدود 69 ، 54 و 49 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 ، 3.9 و 4.1 ثبت کردند. خاذین و خشرق معاملات به ترتیب حدود 20 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 1.3 ثبت کردند. خچرخش ، خکمک و خگستر معاملات به ترتیب حدود 6 ، 3.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 ، 1.4 و 4.7 ثبت کردند. ختوقا معاملات حدود 35 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد. خکار معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. خریخت متوقف است.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار و وبملت معاملات به ترتیب حدود 231 و 127 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 2.6 ثبت کردند. وپارس معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5.9 ثبت کرد. وسینا و وپست معاملات به ترتیب حدود 29 و 26 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 3.3 ثبت کردند. وخاور و وکار معاملات به ترتیب حدود 4 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمودند. وبصادر ،وتجارت ، دی ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 72.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. ثنوسا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 60 و 59 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کردند. ثفارس ، ثعمرا و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 15 ، 14.5 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 ، 3 و 4.8 ثبت کردند. ثالوند و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 3.2 ثبت کردند . ثباغ و کرمان معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.9 ثبت کردند. وساخت ، ثشرق و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 5.5 ، 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 0.5 و 0.27 ثبت کردند . ثغرب و ثشاهد معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. ثاژن متوقف است .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم  معاملات حدود  111 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  4.5 ثبت کرد. وساپا و وآتی معاملات به ترتیب حدود 54.5 و 28 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت3.7 و 4.8 ثبت کردند. پردیس ، وبیمه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 10.5 ، 10 و 7.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 ، 1.3 و 3.8 ثبت کردند . وبهمن و وسپه معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.2 بت کردند. سرچشمه و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 2.3 ثبت نمودند . ونیکی و وسبحان معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را  در  درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 1.1 ثبت نمودند. وصنعت معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 تجربه کرد. وسکاب معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در حدود  قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران ، شپاس و شبندر معاملات به ترتیب حدود 8 ، 7 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 4.9 و 2.1 ثبت کردند.  شنفت ، شرانل و شاوان معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4.7 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند.  شبهرن و شسپا معاملات  حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 1.3 و 0.5 ثبت کردند .  ونفت معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. شپنا و شبریز معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

ولساپا معاملات حدود 47 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 180 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 تجربه کرد.

سمگا معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:80

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |