شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 21 فروردین 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه، شاخص بازار اول با 2746 واحد افزایش به 144568 و شاخص بازار دوم با  6473 واحد افزایش  به 378399 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 3553 واحد ( مثبت 1.8درصد ) در 193978 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 40.2 واحدی در 2470 به کار خود پایان داد.

فولاد و فملی با تاثیر به ترتیب مثبت 591 و 342 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. پرداخت و حفارس با تاثیر به ترتیب منفی 7.4 و 7.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کگهر و میدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 6.7 و 6.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. مارون و دماوند با تاثیر به ترتیب منفی 4.6 و 0.32 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.6 میلیارد معامله معادل  11796 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.2 میلیارد معامله معادل 5885 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فولاد و سکرما با ارزش به ترتیب حدود 766 و 718 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و ذوب با حجم به ترتیب حدود 404 و 260 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 260 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4  ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 195 و 78 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.1 ثبت کردند. کاوه ، فخوز و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 51 ، 17 و 16.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 4.4 و 1.4 ثبت کردند. میدکو ، فولاژ و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 10.5 ، 8 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 ، 1.9 و 1.6 ثبت کردند. هرمز و فباهنر معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 2 تجربه کردند. فایرا و فنوال معاملات به ترتیب حدود  5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 0.5 ثبت نمودند. فولای ، ارفع و فلوله معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 3.4 و 2.3 تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 139.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد. شپترو و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 66 و 61 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 43.6 و 2.1 ثبت نمودند. شیران و پارسان معاملات به ترتیب حدود 26.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 0.7 ثبت کردند. شاراک ، فارس و وپترو معاملات به ترتیب حدود 8.5 ، 8.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 1.4 ، 1 و 1.2 ثبت کردند. شیراز ، پارس و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 ، 1.8 و 1.3 ثبت کردند. شکلر و شوینده معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت نمودند. شغدیر و شپارس معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خریخت معاملات حدود  104 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 36 ثبت کرد. خساپا ، خپارس و خودرو معاملات به ترتیب حدود 92 ، 82 و 70.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 ، 0.5 و 1.9 ثبت کردند. ورنا و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 28.5 و 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کردند. خکار و خاذین معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 2.5 ثبت کردند. خبهمن و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 2.8 ثبت کردند. خگستر و خشرق معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 1.4ثبت کردند. خکمک و خچرخش معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 3.9 ثبت نمودند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار و وبملت معاملات به ترتیب حدود 404 و 143.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 1.9 ثبت کردند. وپارس و وسینا معاملات به ترتیب حدود 637 و 30.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.6 ثبت کردند. وخاور و وپست معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 1.8 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمود. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن و ثتران معاملات به ترتیب حدود 45.5 و 17میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1.6 ثبت کردند. ثعمرا و ثاخت معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.3 ثبت کردند. ثپردیس و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 2.3 ثبت کردند. ثشرق و ثغرب معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 2.7 ثبت کردند . ثفارس و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 1 ثبت کردند. وساخت ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و وساپا  معاملات به ترتیب حدود  77 و 61 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4 و 3.9 ثبت کردند. وسکاب و وآتی معاملات به ترتیب حدود 29 و 27 میلیون سهمی خودرا دردرصد مثبت 0.5 ثبت کردند. پردیس ، وبیمه و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 15 ، 9 و 9 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 ، 1.5 و 0.5 ثبت کردند . اعتلا و وگستر معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 3.2 ثبت کردند. وسپه و وسبحان معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 2.7 ثبت نمودند . وبهمن و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را  در  درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 1.6 ثبت نمودند. سرچشمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران معاملات حدود 17.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.1 ثبت کرد.  ونفت ، شبندر و شرانل معاملات به ترتیب حدود 8 ، 5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 ، 0.5 و 3.9 ثبت کردند.  شاوان و شسپا معاملات  حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 1.1 و 0.5 ثبت کردند .  شبهرن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شپاس معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمود. شپنا ، شبریز و شنفت معاملات به ترتیب حدود 24.5 ، 1.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

سایرگروه ها:

سکرما معاملات حدود 173 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 48 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 تجربه کرد.

حفارس معاملات حدود 55 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:91

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |