شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 24 فروردین 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه، شاخص بازار اول با 857 واحد افزایش به 145425 و شاخص بازار دوم با  2649 واحد افزایش  به 381049  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1224 واحد ( مثبت 0.63 درصد ) در 195203 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 2.8 واحدی در 2473 به کار خود پایان داد.

کچاد و پارسان با تاثیر به ترتیب مثبت 261 و 195 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فملی و پارس با تاثیر به ترتیب منفی 95.8 و 82 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کگهر و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 5.4 و 3 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. مارون و دماوند با تاثیر به ترتیب منفی 5.2 و 2.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.3 میلیارد معامله معادل  10754 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.1 میلیارد معامله معادل 5772 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به سکرما و سفارس با ارزش به ترتیب حدود 494 و 479 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وپاسار و وپارس با حجم به ترتیب حدود 224 و 179 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فاسمین و فایرا معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 2.1  ثبت کردند. فلوله و فولای معاملات به ترتیب حدود 7 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 4.7 ثبت کردند. میدکو و فخوز معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. ذوب و فملی معاملات به ترتیب حدود 224 و 40 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.1 ثبت کردند. وتوکا و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 9 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.5 تجربه کردند. فنوال و فسرب معاملات به ترتیب حدود  4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 2 ثبت نمودند. فولاد ، کاوه و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 58 ، 9.5 و 5.5  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شپترو و پترول معاملات به ترتیب حدود 62.5 و 50 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 1 ثبت کردند. پارسان و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 42 و 38  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 1.6 ثبت نمودند. فارس و شیراز معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.1 ثبت کردند. شوینده ، شاراک و شکربن معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 1.3 ، 2 و 3.7 ثبت کردند. شیران معاملات حدود 19.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وپترو و جم معاملات به ترتیب حدود 6 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 0.5 ثبت نمودند. شفارس ، پارس و شپارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 ، 1.3 و 0.5 ثبت نمودند. کرماشا معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خبهمن معاملات حدود  73 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7  ثبت کرد. ورنا و خریخت معاملات به ترتیب حدود 67.5 و 60 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 0.5 ثبت کردند. خزامیا و خشرق معاملات به ترتیب حدود 32.5 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.6 ثبت کردند. خچرخش و خکار معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 1.4 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 106.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت کرد. خودرو و خپارس معاملات به ترتیب حدود 77 و 53  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 0.5 ثبت کردند. خاذین و خگستر معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.4 تجربه نمودند. ختوقا و خکمک معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.7 ثبت نمودند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپارس معاملات حدود 179 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. وسینا و وکار معاملات به ترتیب حدود 26 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.3 ثبت کردند. وپاسار و وبملت معاملات به ترتیب حدود 111 و 96 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 و 1.9 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمود. وبصادر ، وتجارت ، دی ، ونوین ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثعمرا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 13 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 1 ثبت کردند. ثفارس و کرمان معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 5 ثبت کردند. ثمسکن و ثتران معاملات به ترتیب حدود 42 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 و 3.9 ثبت کردند. ثغرب و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 2.5 ثبت کردند . ثاباد ، ثالوند و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 ، 1 و 1.6 ثبت کردند. وساخت ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا  معاملات حدود  67 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  2.4 ثبت کرد. وخارزم و پردیس معاملات به ترتیب حدود 41 و 21.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.7 ثبت کردند. وبیمه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 6 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 1.6 ثبت کردند . وتوسم ، وسپه و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 2 ،2 و 1.5 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 0.5 و 1.6 ثبت کردند. وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 25 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 1  ثبت نمودند . ونیکی و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را  در  درصدهای به ترتیب منفی 2 و 0.5 ثبت نمودند. سرچشمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.  شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 17 و 10 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کردند.  شبندر ، شپاس و شاوان معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب منفی 0.5 ، 2.5 و 1.9 ثبت کردند .  شسپا ، شبریز و شبهرن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند. شرانل معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

سایرگروه ها:

سکرما معاملات حدود 114 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد.

کچاد معاملات حدود 73.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 تجربه کرد.

رمپنا معاملات حدود 64 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:139

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |