شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 25 فروردین 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه، شاخص بازار اول با 1076 واحد افزایش به 146501 و شاخص بازار دوم با  251 واحد کاهش به 380797  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 881 واحد ( مثبت 0.45 درصد ) در 196084 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 21 واحدی در 2451 به کار خود پایان داد.

ومعادن و پارسان با تاثیر به ترتیب مثبت 383 و 192 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و فملی با تاثیر به ترتیب منفی 146 و 76 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کگهر وشراز با تاثیر به ترتیب مثبت 1.2 و 1.1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. دماوند و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 6.5 و 5.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  2.8 میلیارد معامله معادل  9463 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1 میلیارد معامله معادل 4856 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 315 و 308 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ذوب و وپاسار با حجم به ترتیب حدود 187 و 143 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فایرا و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 2.9 ثبت کردند. فلوله ، فولای و فسرب معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 187 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 2.6 ثبت کرد. ذوب و فملی معاملات به ترتیب حدود 49 و 31  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. کاوه و وتوکا  معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه کردند. فباهنر و فنوال معاملات حدود  4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 1.8 ثبت نمودند. میدکو و فولاژ معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد 0.5  تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 76 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. شیران و پارسان معاملات به ترتیب حدود 36.5 و 27.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 4.3 ثبت نمودند. شغدیر و وپترو معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. شپترو و شکربن معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.7 ثبت کردند. تاپیکو معاملات حدود 46 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. شاراک و فارس معاملات به ترتیب حدود 11 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.3ثبت نمودند. شوینده و شیراز معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.7 ثبت نمودند. زاگرس و وپارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5  تجربه نمودند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس ، خودرو و خریخت معاملات به ترتیب حدود  57 ، 55 و 48 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 2.4 و 2.4 ثبت کردند.خبهمن و ورنا معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 2.4 ثبت کردند. خزامیا و خگسترمعاملات به ترتیب حدود 29.5 و 25 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.6 ثبت کردند. خشرق و خاذین معاملات به ترتیب حدود 17 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 1 ثبت کردند. خکار ، ختوقا و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 8 ، 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 1.1 و 3.8 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 102.5  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.25  ثبت کرد. ختور و خکمک معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 و 0.5 تجربه نمودند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپارس و وپست معاملات به ترتیب حدود 57 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 2.4 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. وپاسار و وبملت معاملات به ترتیب حدود 143 و 101.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.3 ثبت کردند. وسینا و وخاور معاملات به ترتیب حدود 28 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 1.6 ثبت نمودند. وبصادر ، وتجارت ، دی ، ونوین ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثعمرا معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. ثغرب و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 7 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 0.5 ثبت کردند. ثمسکن و ثتران معاملات به ترتیب حدود 20 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 0.5 ثبت کردند. ثاخت و ثپردیس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 1.9 ثبت کردند . ثفارس و ثاباد معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 1.4 ثبت کردند. وساخت ، کرمان ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 32 و 20 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  0.5 ثبت کردند. وسبحان ، اعتلا و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 4 ، 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.7 ، 1.1 و 1 ثبت کردند. وخارزم و وآتی معاملات به ترتیب حدود 37.5 و 25 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 0.5 ثبت کردند . وبیمه و پردیس معاملات به ترتیب حدود 11 و 7.5 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.3 ثبت کردند. ونیکی و وگستر معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 1.6 ثبت نمودند . وصنعت معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را  در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. سرچشمه متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 21.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد.  ونفت و شتران معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 و 1.7 ثبت کردند.  شبندر ، شرانل و شراز معاملات به ترتیب حدود 4 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 1.7 ، 0.5 و 2.1 ثبت کردند .  شپاس و شاوان معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 0.5 ثبت کردند. شسپا و شنفت معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5 تجربه نمودند. شبهرن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 114 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد.

ونیرو معاملات حدود 99 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 تجربه کرد.

سفارس معاملات حدود 54 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:129

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |